שולחן ערוך אורח חיים קפט ב


שולחן ערוך

ובבית האבל אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב המלך החי זהטוב והמטיב אל אמת דיין אמת וכו'. (ועיין בי"ד סימן שע"ט):

מפרשים

מגן אברהם

(ב) בבית האבל:    ואם מברך בעצמו אומר בעצמו (תורת האדם):

באר היטב

משנה ברורה

(ו) בבית האבל אומר - בין כשהאחרים האוכלין עמו מברכין ובין כשהוא עצמו מברך ואם בעינן לזה עשרה או לא עיין ביו"ד סימן שע"ט ובאחרונים שם:


(ז) הטוב והמטיב - לפ"ז אין אומר בבית האבל ג' הטבות וג' גמולות וכן הוא בב"י ועיין בב"ח פה ובש"ך שם סימן שע"ט שאין סוברים כן:


▲ חזור לראש