שולחן ערוך אורח חיים קצט ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עובד כוכבים אין מזמנים עליוג ואפילו גר שמל ולא טבלבאד אין מזמנין עליוה אבל גר גמור מזמנין עליו ויכול לברךו ברכת המזון ולומר על שהנחלת לאבותינוז:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ב) ולא טבל:    וכל זמן שלא טבל כראוי מקרי לא טבל, כמ"ש ביורה דעה סימן קכ"ד ס"ב, ופשוט דמי שהוא רשע בפרהסיא ועובר עבירות וכ"ש מומר דאין מזמנין עליו דלא גרע מע"ה בזמן התלמוד:
 

באר היטב

(א) ולא טבל:    וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי לא טבל. ופשוט דמי שהוא רשע בפרהסיא ועובר עבירות וכ"ש מומר דאין מזמנין עליו דלא גרע מע"ה בזמן התלמוד מ"א. ומומר דשב אפי' לא טבל יכול לצרף עי' יורה דעה סוף סימן רס"ח.
 

משנה ברורה

(ג) עובד כוכבים אין וכו' - היינו אפילו נתכוין לברך לאלהי ישראל:

(ד) ולא טבל - וכל זמן שלא טבל כדין בפני ב"ד של שלשה כמבואר ביו"ד סימן רס"ח ס"א מקרי לא טבל [אחרונים]:

(ה) אין מזמנין עליו - דאינו גר עד שימול ויטבול:

(ו) ויכול לברך - והיינו אפילו להוציא אחרים ידי חובתן בברכת המזון [ב"י]:

(ז) לאבותינו - לפי שלאברהם נתנה הארץ למורשה ואברהם נקרא אב המון גוים:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש