עץ חיים/שער הכללים/ו

פרק ו - ירידת החסדים וגבורותעריכה

ועתה נבאר ענין החסדים וגבורות, כי הם ה' חסדים וה' גבורות. וזהו שכתוב "ובדעת חדרים ימלאו", כי הם י'. וה' חסדים שבדעת מתפשטים לה"ח‏[1] שהם מחסד דז"א עד הוד שלו, וה' גבורות הם יורדין ביסוד ושם נתנין בפקדון לתתם לנוקבא. וזהו סוד "והיה האוכל לפקדון לארץ".

וחילוק החסדים באופן זה הוא: כי ג' חסדים ניתנין לחג"ת, אך חסד של ת"ת לא היה מכוסה כי אם שליש אחד. משא"כ בזרועות, שהחסדים שבהם סתומים ומכוסים לגמרי. גם ב' חסדים של נצח-הוד כולם מגולין לגמרי. כי יסוד אמא -- אשר החסדים מכוסים בתוכו -- אינו מגיע רק עד שליש עליון של ת"ת. ואפילו עד כאן לא היה מגיע לפי שהוא יסוד הנוקבא והוא קצר מאד, אך על כל זה כשמרכנת עצמה מגיע עד שם.

נמצא כי ב' חסדים ושליש אחד מהם מכוסים, וב' חסדים וב' שלישים הם מגולים. ולכן היו שני החסדים (ס"א ולכן היה ענין הזה כי החסדים) המגולים -- אורם כפול מן המכוסים כפליים, וכל שליש מספיק לב' שלישים המכוסים. לכן ב' שלישי ת"ת המגולים, מספיק שליש לבד לעצמו, ושליש ב' לעשות רישא דנוקבא מבין חדוהי כנזכר באדרא. וב' חסדים המגולין דנצח והוד נכפלים גם כן, וחציין מספיק לז"א ומחציין נעשין תרין מוחין לנוקבא.

והנה כאשר ירדו ה' חסדים וה' גבורות מיסוד אמא עד יסוד ז"א ושם נתקבצו כולם, וע"י קיבוץ זה כאשר חוזרין החסדים לעלות מתתא לעילא בסוד אור מקיף מבחוץ (כי דרך ירידה בתוך היסוד הוא אור פנימי, ועתה עולין מבחוץ ליסוד אמא באור מקיף), והנה עם מ"ש כי החסד המגולה הספיק החצייו לבד -- א"כ עתה שגם הב' חסדים ושליש המכוסה נתגלו עתה בסוד אור מקיף, א"כ גם הם נכפלים לב', וא"כ חציים מספיק להם עצמן לב' זרועות ולשליש הת"ת והחצי אור המקיף עלה למעלה. כיצד? שליש החסד דזרוע ימין עלה לחכמה, ושליש חסד דזרוע שמאל עלה לבינת ז"א, וחצי-שליש לדעת ז"א לצד החסדים, וחצי-שליש לדעת ז"א לצד הגבורות:

והנה הטעם שחב"ד דז"א מספיק להם שליש אחד לבד לכל אחד מהם, וחג"ת נ"ה ז"א צריך שליש וחצי לכל אחד -- הטעם הוא לפי שהחכמה ובינה היו מתחילה בדעת דז"א, ושם הניחו רושם שלהם, והוא הארה גדולה מבחי' כל אלו החסדים וגבורות ומתקבצים יחד -- לכן מספיק אותה הארה (ר"ל רושם) לו ולשכנו, ולכן אין צריך חב"ד דז"א רק שליש אחד דחסד לבד לכל אחד מהם. משא"כ בשאר ספירות דז"א.

והנה לעיל אמרנו כי מב' שלישי חסד המגולים דז"א בת"ת, בו הספיק שליש לעצמו ושליש האחר נעשה כתר דנוקבא. דע כי חצי לבד הספיק לכתר נוקבא וחצי שליש נעשה כתר דז"א עצמו, ואדרבא יותר מחציו עלה לכתר ז"א ופחות מחציו ניתן לכתר נוקבא.

והנה עדיין נשאר בחינת שליש המכוסה שבת"ת, כי עתה בחזרת החסדים בבחינת אור מקיף נכפל אורו לשניים ג"כ, וחצי אור שלו עלה ג"כ לכתר ז"א עם חצי שליש תחתון דת"ת כנ"ל. ויש לו עתה ג"כ אל הכתר שליש דוגמת חב"ד המוחין. גם כתר של ז"א נעשה מחצי ת"ת התחתון של אמא כי מנה"י שלה נעשה ג' מוחין ושאר גופא דז"א:


  1. ^ נ"ל שהמילה כאן היא ה' חדרים, וכוונתו על מילוי החדרים שנזכרו בפסוק הנ"ל. וצע"ע. - ויקיעורך


עץ חיים

שער הכללים
היכל א - היכל ב - היכל ג - היכל ד - היכל ה - היכל ו - היכל ז
שערים: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה
כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ
כללי מוהרח"ו ז"ל