עץ חיים/שער מח

שער מ"ח, שער השמיני בהיכל השביעי, שער הקליפות, ובו ד' פרקים: