עץ חיים/שער כד

שער העשרים, שער השמיני בהיכל החמישי, שער פרקי הצלם, ובו ז' פרקים: