עץ חיים/שער מד

שער מ"ד, שער הרביעי בהיכל השביעי, שער השמות, ובו ז' פרקים: