עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ב

דף יג עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף ה:

ב ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה טו והלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף א:

ג ג ד מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף ה:

ד ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ז , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' יח סעיף א:

ה ו מיי' פ"ב מהלכות (ק"ש) [שופר הלכה ד] , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף ד:

ו ז מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ב:

דף יג עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף ה , ובטור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ד:

ח ב ג ד מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ו וסעיף ח:

ט ה מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ג:

י ו טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ה:

יא ז מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ה:

יב ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ב , טוש"ע (או"ח) שם ס"א:

דף יד עמוד אעריכה

יג א טור ושו"ע או"ח סי' תרצב סעיף ב:

יד ב מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף ד , טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' תרמד סעיף א:

טו ג מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב , סמג (הלכות ברכות) עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רי סעיף ב:

טז ד מיי' פ"א מהל' תענית הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקסז סעיף א [ רב אלפס תענית פ"א דף קעב ]:

יז ה מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ד , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף ב:

יח ו [מיי' שם , סמג שם ] טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף ג:

(ו) [מיי' שם , טוש"ע שם וע"ש בב"י]

יט ז מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יז , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף ה:

דף יד עמוד בעריכה

כ א טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף ו:

כא ב טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף ח:

כב ג ד מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ג , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עא סעיף ה וסעיף ו , ובטור ושו"ע יו"ד סי' שסה סעיף א:

כג ה מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ד [ רב אלפס כאן ובהלכות תפילין דף טו. וע"ש הנוסחא ]:

דף טו עמוד אעריכה

כד א טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ו:

כה ב ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ב והלכה ג , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף כב וסימן צב סעיף ד ה ו , וטור ושו"ע או"ח סי' רלג סעיף ב:

כו ד מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ג:

כז ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף א:

כח ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יא , (סמג שם) , טור ושו"ע או"ח סי' סד סעיף א:

כט ז מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ד:

ל ח מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ב , סמג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפט סעיף ב:

דף טו עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ג:

לב ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ז , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' קפה סעיף ב , ובטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ג:

לג ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח והלכה ט , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סא סעיף ב:

לד ד מיי' שם הלכה ח ט , טור ריש סימן סב:

דף טז עמוד אעריכה

לד א ממיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יג והלכה יד , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סד סעיף ב ג ד:

לה ב מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ח:

לו ג מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

לז ד ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ג:

לח ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ז:

לט (ז) (ח) [ מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ח ]

ז מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ב:

מ ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קצא סעיף א:

דף טז עמוד בעריכה

מא א (מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג) , ומיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ה , ובטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

מב ב מיי' פ"א ה"ב , ומיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ג , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף א:

מג ג מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

מד ד מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעז סעיף א:

[מד] (ה) מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רעט סעיף ה:

דף יז עמוד אעריכה

מה א טור ושו"ע או"ח סי' קכב סעיף א:

מו ב טור ושו"ע או"ח סי' תקסה סעיף ד:

מז ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז:

מח ד מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ב:

דף יז עמוד בעריכה

מט א ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כב: