שולחן ערוך אורח חיים סג ז


שולחן ערוך

היה עוסק במלאכה ורצה לקרות קריאת שמע יתבטל ממלאכתו עד שיקרא פרשה ראשונה כדי שלא יהא כקורא עראי:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יט) עד שיקרא וכו' — משמע דמכאן והלאה מותר אפילו בברכות ק"ש וכן מבואר בהדיא בסי' ס"ו בב"י בד"ה ומ"ש רק אם ארעו וכו' עי"ש ועיין לקמן בסימן קצ"א בט"ז סק"א וצע"ג:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש