פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים סב א

שולחן ערוך

אף על פי שמצוה לדקדק באותיותיה קראה ולא דקדק בהן יצא:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) ולא דקדק — אין הענין שלא הזכיר התיבות והאותיות שבודאי לא יצא אבל ענין לא דקדק הוא שלא נתן ריוח בין הדבקים או שלא התיז הז' של תזכרו וכדומה וכנ"ל בסימן ס"א [ב"ח וא"ר בשם החינוך וכן מוכח מפרש"י שם במתניתין דף ט"ו עי"ש ומהגמרא שם ע"ב עי"ש]:


(ב) יצא — מ"מ יזהר מאד לכתחילה בזה ואיתא בש"ס המדקדק בהן שכרו שמצננין לו גיהנם שהוא מדה כנגד מדה שמאחר שהוא מעורר עצמו בזה ומניע את חומו הטבעי לדקדק באותיות ובשכר זה החום הטבעי שהוא מעורר מצננין לו כנגדו חום אחר שהוא בגיהנם [ב"י]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש