שער דפוס ראשון סלאוויטא תקנ"ו
ליקוטי אמרים
תניא
חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים
גם חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן

מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נ"ע נשמתם עדן. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאד. בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י:
נתוסף בו גם אגרת התשובה וגם אגרת הקודש אשר כתב אדמו"ר נ"ע בכ"י הקדושה ולשונו הטהור:

כל אלה חברו יחדיו תמים מלמעלה מעיר וקדיש משמיא נחית הוא ניהו כבוד קדושת אדמו"ר הגדול הגאון האלקי אור עולם והדרו מופת הדור נזר ישראל ותפארתו קדוש ה' מכובד מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ
נוסח השער דפוס ווין תר"י

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם


ספר זה מהווה אחד מהספרים הבסיסיים בעבודת ה' בכלל ומהווה את ספר היסוד לתורת חסידות חב"ד בפרט.


מהדורה זו מבוססת על הטקסט של מהדורת "אוצר החסידים - ליובאוויטש" בתוספת התיקונים הנדפסים בסופו, ובתוספת פיסוק, חלוקה לקטעים ופתיחת ראשי תיבות ושינוי הכתיב במקרה הצורך לכתיב מלא.

  • למהדורה מנוקדת ראו: תניא מנוקד (כרגע רק על חלקים א-ב וקצת מחלק ג)

תוכן העניינים: עריכה

ספר של בינונים עריכה

פרקים מוקלטים עריכה

ביאורים וליקוטים עריכה

<< · תניא · חלק ב · >>

שער היחוד והאמונה עריכה

חנוך לנערפרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב

<< · תניא · חלק ג · >>

אגרת התשובה עריכה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב

<< · תניא · חלק ד · >>

אגרת הקדש עריכה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טזפרק יזפרק יחפרק יטפרק כפרק כאפרק כבפרק כגפרק כדפרק כהפרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק לפרק לאפרק לב

קונטרס אחרון עריכה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק ט

קישורים חיצוניים עריכה