פתיחת התפריט הראשי

פרק ראשון (פרק "שבועות שתים")עריכה

פרק שני (פרק "ידיעות הטומאה")עריכה

פרק שלישי (פרק "שבועות שתים שהן ארבע")עריכה

פרק רביעי (פרק "שבועת העדות")עריכה

פרק חמישי (פרק "שבועת הפיקדון")עריכה

פרק שישי (פרק "שבועת הדיינין")עריכה

פרק שביעי (פרק "כל הנשבעין")עריכה

פרק שמיני (פרק "ארבעה שומרים")עריכה