ירושלמי שבועות

מסכת שבועות

לפי הלכות

מסכת שבועות ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי