עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ג

דף כד עמוד אעריכה

א ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

ב ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ב:


דף כד עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ג:

ד ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ד:

ה ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף א:

ו ד ה מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ז:

ז ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז וי"ט , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כה:

דף כה עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ג מהלכות גירושין הלכות א' ב' ג' ד' ופרק י' שם הלכה א' , סמ"ג עשין נא ולאוין קכג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף ג:

ט ב מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה כ:

י ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ד:

יא ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יד:

דף כה עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה א , סמ"ג עשין קלה:

יג ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ט:

דף כו עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג עשין נ:

טו ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' מח סעיף א:

טז ג ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג עשין נ:

דף כו עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מח סעיף א:

יח ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ח , סמ"ג עשין קמה , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כד:

דף כז עמוד אעריכה

יט א ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

כ ג מיי' פ"יח מהל' אבידה הלכה יג , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' סה סעיף יב:

כא ד מיי' פ"יח מהל' אבידה הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנג:

דף כז עמוד בעריכה

כב א ב ג ד ה -- מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט ויא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד ועי"ש:

דף כח עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד ועי"ש:

כד ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סח:

כה ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב:

כו ד מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד:

כז ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כח ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סח:

כח ו מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה א:

דף כח עמוד בעריכה

כט א ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה יד:

ל ג מיי' פ"ו מהלכות גירושין הלכות כח' כט' ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סט:

לא ד מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג לאוין רצ:

לב ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף י:

לג ו מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

לד ז מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יד:

לה ח מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יג ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סט:

דף כט עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד ומיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לח:

לז ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לה , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נא:

לח ג ד מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לה , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לח:

לט ה מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמד:

מ ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שמב [ וברב אלפס ב"מ פ"ב עה: ועוד שם פ"ג דף פ ע"א וברא"ש שם פ"ב סימן יט ]:

מא ז מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' שז סעיף ד:

מב ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מה:

מג ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לה , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נא:

דף כט עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכות לה' לו' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נא:

מה ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מ וטור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ט:

מו ג ד ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מ:

מז ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מא:

מח ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לו:

מט ח ט י מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה מ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לז:

דף ל עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף י:

נא ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף א:

נב ד מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ה , סמ"ג עשין קלה:

נג ה מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז:

נד ו ז מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ו:

נה ח ט י מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז:

נו כ מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ד ומיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצח סעיף א וטור ושו"ע חו"מ סי' רד סעיף א:

דף ל עמוד בעריכה

נז א ב ג מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז:

נח ד מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה טו וע"ש ובכסף משנה:

נט ה מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יב:

דף לא עמוד אעריכה

ס א מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה ד:

סא ב מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ד , סמ"ג עשין קלה:

דף לא עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ד:

סג ב מיי' פ"י מהל' מקואות הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף עא:

סד ג מיי' פ"ד מהל' שותפין הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף יד: