עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ג

דף כד עמוד א

עריכה

א ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף א':

ב ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ב':


דף כד עמוד ב

עריכה

ג א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף ג':

ד ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף ד':

ה ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף א':

ו ד ה מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ז':

ז ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט"ז וי"ט, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף כ"ה:

דף כה עמוד א

עריכה

ח א מיי' פ"ג מהלכות גירושין הלכות א' ב' ג' ד' ופרק י' שם הלכה א', סמ"ג עשין נא ולאוין קכג, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"נ סעיף ג':

ט ב מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה כ':

י ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף ד':

יא ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

דף כה עמוד ב

עריכה

יב א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה א', סמ"ג עשין קלה:

יג ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ט':

דף כו עמוד א

עריכה

יד א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז', סמ"ג עשין נ:

טו ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ח סעיף א':

טז ג ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ז', סמ"ג עשין נ:

דף כו עמוד ב

עריכה

יז א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ח סעיף א':

יח ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ח', סמ"ג עשין קמה, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ד:

דף כז עמוד א

עריכה

יט א ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד':

כ ג מיי' פי"ח מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ב:

כא ד מיי' פי"ח מהל' אבידה הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ג:

דף כז עמוד ב

עריכה

כב א ב ג ד ה -- מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט ויא, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד' ועי"ש:

דף כח עמוד א

עריכה

כג א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד' ועי"ש:

כד ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ח:

כה ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב':

כו ד מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד':

כז ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ח ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ח:

כח ו מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה א':

דף כח עמוד ב

עריכה

כט א ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ד:

ל ג מיי' פ"ו מהלכות גירושין הלכות כח' כט' ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ט:

לא ד מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג לאוין רצ:

לב ה מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף י':

לג ו מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י"א, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ג':

לד ז מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף י"ד:

לה ח מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י"ג ומיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ב', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ט:

דף כט עמוד א

עריכה

לו א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד' ומיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ח:

לז ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ה, סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"א:

לח ג ד מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ח:

לט ה מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ד:

מ ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ב [ וברב אלפס ב"מ פ"ב עה: ועוד שם פ"ג דף פ ע"א וברא"ש שם פ"ב סימן יט ]:

מא ז מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ז סעיף ד':

מב ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"ה:

מג ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"א:

דף כט עמוד ב

עריכה

מד א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכות לה' לו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"א:

מה ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כ', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ' וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף ט':

מו ג ד ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ':

מז ו מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"א:

מח ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ט, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ו:

מט ח ט י מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה מ', טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ז:

דף ל עמוד א

עריכה

נ א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י':

נא ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף א':

נב ד מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ה', סמ"ג עשין קלה:

נג ה מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז':

נד ו ז מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ו':

נה ח ט י מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז':

נו כ מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ד' ומיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א' וטור ושו"ע חו"מ סי' ר"ד סעיף א':

דף ל עמוד ב

עריכה

נז א ב ג מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ז':

נח ד מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה ט"ו וע"ש ובכסף משנה:

נט ה מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ב:

דף לא עמוד א

עריכה

ס א מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה ד':

סא ב מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ד', סמ"ג עשין קלה:

דף לא עמוד ב

עריכה

סב א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה ד':

סג ב מיי' פ"י מהל' מקואות הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ע"א:

סד ג מיי' פ"ד מהל' שותפין הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ו סעיף י"ד: