עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ט , סמ"ג עשין י"ח , טור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף א:

ב ב ג מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף ג:

ג ד מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב , סמ"ג עשין (קכ"ג) [קפ"ג] :

ד ה מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח , [סמ"ג שם]:

ה ו מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ה , סמ"ג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' נח , ובטור ושו"ע או"ח סי' רלו סעיף א:

ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , סמ"ג לאוין רנ"ז:

דף ג עמוד אעריכה

ז א טור ושו"ע או"ח סי' א סעיף ב וסעיף ג:

ח ב טור או"ח סי' נ"ו:

ט ג מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו , ומיי' פ"יב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו , (סמ"ג עשין י"ט ועשין ע"ט) , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ו:

דף ג עמוד בעריכה

י א מיי' פ"יג מהל' אבילות הלכה ט , סמ"ג עשין דרבנן ב' , טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף טז:


דף ד עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף ב:

יב ב מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה יח , סמג עשין יט , טור או"ח סימן רלה וטור ושו"ע או"ח סי' רלו סעיף ב:

יג ג מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט , (סמג שם) , טור ושו"ע או"ח סי' קיא סעיף א:

יד ד מיי' (וסמג) שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכב סעיף ב:

טו ה מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה יב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' נא סעיף ז [ ורב אלפס פ' אין עומדין דף כו א ]:

טז ו מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' רלט סעיף א:


דף ה עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ו ובטור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף יז:

יח ב מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כא:

יט ג מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף ו:

כ ד מיי' פ"ט מהל' תפילה הלכה יא , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף טו:

דף ו עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה א , (סמג עשין יט) , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ט:

דף ו עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יט:

כג ב ג מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ב , ומיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמג עשין יב יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יב ובטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף א [ רב אלפס כאן ובשבת פרק טו ]:

כד ד טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף א , [ סמ"ג עשין יב ]:

כה ה מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו , יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ז:

כו ו טור או"ח סי' רלב:

דף ז עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז:

כח ב מיי' פ"י מהל' יסודי התורה הלכה ד:


דף ח עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה א , יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ט:

ל ב מיי' שם וסמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יא:

לא ג מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף כ:

לב ד מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יח:

לג ה ו מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קמו סעיף א:

לד ז [טור שם]

ח מיי' שם סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קמו סעיף ב [ רב אלפס כאן ובפרק הקורא את המגילה דף רע"ג ]:

לה ט מיי' פ"יג מהל' תפילה הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רפה סעיף א:

דף ח עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה א , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ח:

לז ב ג מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י והלכה יב , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' נח סעיף ג ד ה , וטור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף ד:

דף ט עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י , (סמ"ג עשין יח) , טור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף ד:

לט ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד:

דף ט עמוד בעריכה

מ א ב מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה יא , ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' נח סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף א:

מא ג מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה יז , סמג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף ח וטור ושו"ע או"ח סי' קיא סעיף א:

מב ד מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ט [ רב אלפס לקמן פרק הרואה דף מז ]:

מג ה [ מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה יח ] , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רלו סעיף ב:


דף י עמוד בעריכה

מד א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף א:

מה ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צה סעיף א:

מו ג מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' פט סעיף ג:

מז ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה יא , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' נח סעיף א:

מח ה מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' נח סעיף ו:

מט ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף א:

דף יא עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ע סעיף ג:

נא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג, ומיי' פ"ד מהל' אבילות הלכה ט , סמג עשין [דרבנן] ב , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפח סעיף א:

נב ג (מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ב) , טור ושו"ע או"ח סי' סג סעיף ב:

נג ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ה , סמ"ג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' נט , וטור ושו"ע או"ח סי' רלו סעיף א:

דף יא עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' נט סעיף א:

נה ב מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ו , סמ"ג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף א:

נו ג מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' מז סעיף ז:

נז ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' מז סעיף ב:

נח ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' מז סעיף ה:

נט ו מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד:

דף יב עמוד אעריכה

ס א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף ג:

סא ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד:

סב ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יא , (סמג עשין כז) , טור ושו"ע או"ח סי' רט סעיף א וסעיף ב:

סג ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ח , (סמג עשין יח) , טור ושו"ע או"ח סי' נט סעיף ב:

סד ה מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' סו סעיף י:

סה ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י , סמ"ג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף ז:

דף יב עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קיג סעיף ו:

סז ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יח , סמג עשין י"ט , טור ושו"ע או"ח סי' קיח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפב סעיף א:

סח ג מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ג: