עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ט', סמ"ג עשין י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף א':

ב ב ג מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף ג':

ג ד מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב', סמ"ג עשין (קכ"ג) [קפ"ג] :

ד ה מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח', [סמ"ג שם]:

ה ו מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ה', סמ"ג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ח, ובטור ושו"ע או"ח סי' רל"ו סעיף א':

ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', סמ"ג לאוין רנ"ז:

דף ג עמוד א עריכה

ז א טור ושו"ע או"ח סי' א' סעיף ב' וסעיף ג:

ח ב טור או"ח סי' נ"ו:

ט ג מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו', ומיי' פי"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו', (סמ"ג עשין י"ט ועשין ע"ט), טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ו':

דף ג עמוד ב עריכה

י א מיי' פי"ג מהל' אבילות הלכה ט', סמ"ג עשין דרבנן ב', טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף ט"ז:


דף ד עמוד ב עריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף ב':

יב ב מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה י"ח, סמג עשין יט, טור או"ח סימן רלה וטור ושו"ע או"ח סי' רל"ו סעיף ב':

יג ג מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט', (סמג שם), טור ושו"ע או"ח סי' קי"א סעיף א':

יד ד מיי' (וסמג) שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ב סעיף ב':

טו ה מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה י"ב, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' נ"א סעיף ז' [ ורב אלפס פ' אין עומדין דף כו א ]:

טז ו מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' רל"ט סעיף א':


דף ה עמוד ב עריכה

יז א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ו' ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י"ז:

יח ב מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף כ"א:

יט ג מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף ו':

כ ד מיי' פ"ט מהל' תפילה הלכה י"א, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ט"ו:

דף ו עמוד א עריכה

כא א מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה א', (סמג עשין יט), טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ט':

דף ו עמוד ב עריכה

כב א מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ט:

כג ב ג מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ב', ומיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה', סמג עשין יב יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ב ובטור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף א' [ רב אלפס כאן ובשבת פרק טו ]:

כד ד טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף א', [ סמ"ג עשין יב ]:

כה ה מיי' פ"ה מהל' תפילה הלכה ו', יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ז':

כו ו טור או"ח סי' רלב:

דף ז עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז':

כח ב מיי' פ"י מהל' יסודי התורה הלכה ד':


דף ח עמוד א עריכה

כט א מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה א', יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ט':

ל ב מיי' שם וסמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"א:

לא ג מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ב', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף כ':

לב ד מיי' פ"ח מהל' תפילה הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ח:

לג ה ו מיי' פי"ב מהל' תפילה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ו סעיף א':

לד ז [טור שם]

ח מיי' שם סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ו סעיף ב' [ רב אלפס כאן ובפרק הקורא את המגילה דף רע"ג ]:

לה ט מיי' פי"ג מהל' תפילה הלכה כ"ה, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ה סעיף א':

דף ח עמוד ב עריכה

לו א מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה א', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ח':

לז ב ג מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י' והלכה יב, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ח סעיף ג ד ה, וטור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף ד':

דף ט עמוד א עריכה

לח א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י', (סמ"ג עשין יח), טור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף ד':

לט ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

דף ט עמוד ב עריכה

מ א ב מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י"א, ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ח סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א':

מא ג מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה י"ז, סמג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ו סעיף ח' וטור ושו"ע או"ח סי' קי"א סעיף א':

מב ד מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ט' [ רב אלפס לקמן פרק הרואה דף מז ]:

מג ה [ מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה י"ח ], סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ו סעיף ב':


דף י עמוד ב עריכה

מד א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ז', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף א':

מה ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ה סעיף א':

מו ג מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף ג':

מז ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י"א, סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ח סעיף א':

מח ה מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ח סעיף ו':

מט ו מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ב', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ג סעיף א':

דף יא עמוד א עריכה

נ א מיי' פ"ד מהל' ק"ש הלכה א', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף ג':

נא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג, ומיי' פ"ד מהל' אבילות הלכה ט', סמג עשין [דרבנן] ב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ח סעיף א':

נב ג (מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ב'), טור ושו"ע או"ח סי' ס"ג סעיף ב':

נג ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ה', סמ"ג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ט, וטור ושו"ע או"ח סי' רל"ו סעיף א':

דף יא עמוד ב עריכה

נד א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' נ"ט סעיף א':

נה ב מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ו', סמ"ג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' ס' סעיף א':

נו ג מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' מ"ז סעיף ז':

נז ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ז סעיף ב':

נח ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ז סעיף ה':

נט ו מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד':

דף יב עמוד א עריכה

ס א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ס' סעיף ג':

סא ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ד':

סב ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"א, (סמג עשין כז), טור ושו"ע או"ח סי' ר"ט סעיף א' וסעיף ב:

סג ד מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ח', (סמג עשין יח), טור ושו"ע או"ח סי' נ"ט סעיף ב':

סד ה מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ס"ו סעיף י':

סה ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י', סמ"ג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ג סעיף ז':

דף יב עמוד ב עריכה

סו א מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ג סעיף ו':

סז ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ח, סמג עשין י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ח, וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ב סעיף א':

סח ג מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה ג':