שולחן ערוך אורח חיים ס א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ברכה שנייה אהבת עולם. (הגה: ויש אומרים אהבה רבה וכן נוהגין בכל אשכנז.)

ואינה פותחת בברוך מפני שהיא סמוכה לברכת יוצר אור. (הגה: ואם היא פוטרת ברכת התורה עיין לעיל סימן מ"ז):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) אהבת עולם — פי' תחלת הברכה מתחלת אהבת עולם אבל כל נוסח הברכה וחתימתה היא כמו שאנו אומרין בברכת אהבה רבה אף לדעה זו:

(ב) וכן נוהגין — היינו בבקר אבל בערב נוהגין לומר אהבת עולם והטעם שנהגו לומר בבוקר אהבה רבה משום דכתיב חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכ"ז לכתחלה אבל בדיעבד אף אם אמר כל הנוסח של אהבת עולם בבוקר יצא ידי חובתו:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש