עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ב

דף טו עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף א:

ב ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ב:

ג ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף טו:

ד ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א:

ה ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכט סעיף א:

ו ו טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ז:

דף טז עמוד אעריכה

ז א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ד:

ח ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ה וסעיף ו:

ט ה מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה טז , סמ"ג לאוין קמה , טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף יב:

י ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ה:

דף טז עמוד בעריכה

יא א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ג:

יב ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ה:

יג ד ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ט:

יד ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף ז:

טו ז מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה טו , ומיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה יד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכח סעיף ב:

דף יז עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תפז סעיף א:

יז ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יא , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ט:

יח ג טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ב:

יט ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יא , טוש"ע שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

כ ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יא , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כב:

כא ו מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקכח סעיף ב:

כב ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקג סעיף א:

כג ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקג סעיף ב:

כד ט מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ו:

כה י מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כ:

כו כ מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כג:

דף יז עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף טז:

כח ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כד:

כט ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ד:

ל ד מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה:

לא ה מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף א:

לב ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף יז:

לג ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה ולאו פה:

לד ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ח:

לה ט מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יז:

דף יח עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יח:

לז ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יז:

לח ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יח:

לט ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יז:

דף יח עמוד בעריכה

מ א ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לב:

מא ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ח:

מב ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יז:

דף יט עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

מד ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט:

מה ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח והלכה י:

דף יט עמוד בעריכה

מו א ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י והלכה יג:

מז ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה י:

מח ד מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג , סמ"ג לאוין שלא:

מט ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח:

דף כ עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה יד:

נא ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה יד:

נב ג מיי' פ"יא מהל' זכיה הלכה כ , סמ"ג לאוין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יב . [ רב אלפס ב"ב פ"ט דף נג ע"ב ]:

נג ד ה מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו , סמ"ג עשין קפג:

נד ו מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

דף כ עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

נו ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו:

נז ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף א וסעיף ג:

נח ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

נט ה מיי' פ"ח מהל' תמידין ומוספין הלכה ח:

ס ו מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה יד ועי"ש בכסף משנה:

סא ז מיי' פ"טו מהל' פסולי המוקדשין הלכה יט:

דף כא עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יא:

סג ב מיי' שם , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ו:

סד ג מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' של סעיף ט:

סה ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף ג:

סו ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף ב:

סז ו ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טו:

סח ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף ב:

דף כא עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף ג:

ע ב טור ושו"ע או"ח סי' קעא סעיף א:

עא ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שכה סעיף א:

עב ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף א:

עג ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ח:

עד ו מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לו , וטור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ח:

עה ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקיב סעיף א:

עו ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ב:

עז ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף א:

עח י טור ושו"ע או"ח סי' תקכז סעיף כ:

דף כב עמוד אעריכה

עט א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יג , ומיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

פ ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף א:

פא ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ב:

פב ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף ד:

פג ה ו מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיד סעיף א:

פד ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף ט:

פה ח מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף ב:

פו ט מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י:

פז י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יז:

פח כ מיי' פ"א מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יז בהג"ה:

פט ל מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף ב:

דף כב עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג , ופ"ד מהל' יו"ט , ומיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תעו סעיף א:

צא ב ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ד:

דף כג עמוד אעריכה

צב א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקיא סעיף ד בהג"ה:

צג ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו , טוש"ע שם:

צד ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקיט סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף ג:

צה ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכג סעיף א:

צו ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקד סעיף א:

צז ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

דף כג עמוד בעריכה

צח א ב מיי' פ"י מהל' כלים הלכה ז:

צט ג מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה טז:

ק ד מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א: