שולחן ערוך אורח חיים תקיט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כלים שהם מפוצלים כגון מנורה של חוליות וכסא ושלחן שהם חתיכות חתיכות מעמידין אותם ביום טוב והוא שלא יתקע:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ד) והוא שלא יתקע:    פי' בחוזק, משמע דלא איירי ברפוי ואפ"ה שרי אף על גב דבשבת אסור כמ"ש סי' רע"ט בי"ט לא גזרו כיון דאין בנין וסתירה בכלים וכ"מ דעת הרמב"ם וכ"כ התוספות בביצה ומה"ט כ' מהרי"ל עכו"ם שהביא כ' חתום מות' לפתחו בי"ט עכ"ל ונ"ל דאם כתובין עליו אותיו' או צורו' אסור דה"ל מוחק עיין סי' ש"מ ס"ג:

באר היטב

(ד) שלא יתקע:    פי' בחוזק. משמע דלא איירי ברפוי ואפ"ה שרי אע"ג דבשבת אסור כמ"ש סימן רע"ט בי"ט לא גזרו כיון דאין בנין וסתירה בכלים ומה"ט כתב מהרי"ל עכו"ם שהביא כתב חתום מותר לפתחו בי"ט וכתב המ"א ונ"ל דאם כתובין עליו אותיות או צורות אסור דה"ל מוחק עיין סימן ש"מ סעיף ג' וכ"כ הט"ז. ועיין שכנה"ג.


משנה ברורה

(ח) ושלחן וכו' - וה"ה כוס של פרקים:

(ט) מעמידין וכו' - דאין בנין וסתירה בכלים ולא גזרו בזה שמא יתקע כמו לעיל בסעיף א' גבי חנויות ביש להם ציר מן הצד משום מניעת שמחת יו"ט [הגר"א]:

(י) אותם ביו"ט - מדסתם משמע דאפילו נתפרקו מבע"י נמי שרי:

(יא) והוא שלא יתקע - פי' בחוזק ובגבורה. כתב המ"א בשם מהרי"ל עכו"ם שהביא כתב חתום מותר לפתחו ביו"ט אך אם כתוב עליו אותיות או צורות אסור משום מוחק אכן בביאור הגר"א מצדד דבכל גווני אין לפותחו ע"ש:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש