רמב"ם הלכות כלים י


הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר טהרה · הלכות כלים · פרק עשירי | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , אתר על התורה

דפוסעריכה

הלכה אעריכה

מסמרות שמחזיקין בהן התקרה העשויין לתקוע אותו בעצים אינן מקבלין טומאה וכן המסמרות שתוקעין אותן בכותלים לתלות בהן ואם התקינו להיות כלי בפ"ע מקבל טומאה כיצד מסמר שהתקינו להיות פותח ונועל בה או להוציא את הפתילה או שנתנו ברחיים של יד או של חמור ה"ז מקבל טומאה התקינו לפתוח בו את החבית טהור עד שיצרפנו:

הלכה בעריכה

מסמר העשוי בסימן לשמירת הפתח אינו מקבל טומאה וכן מסמר של שולחני שתולה בו המאזנים והכיס טהור וכן תלויי המגרדות טהורות אע"פ שמסמרין אלו משונין בצורתן משאר מסמרות התקיעה:

הלכה געריכה

מסמר הגרע והוא הכלי שמקיזין מקבל טומאה ומסמר של אבן השעות טהור:

הלכה דעריכה

מסמר הגרדי והוא המסמר הארוך כעין שפוד שמכניס בו האורג שפופרת הקנה או העץ ולופף עליה חוטים מקבל טומאה:

הלכה העריכה

אלו כלי מתכות המתטמאות בעגלה:

העול של מתכת והקטרב והכנפיים המקבלות את הרצועות וברזל שתחת צוארי הבהמה והסומך והמחגר והתמחויות והענבול והצנירה ומסמר המחבר את כולם ואלו טהורים בעגלה:

העול של עץ המצופה וכנפיים העשויין לנוי והשפופרות המשמיעות את הקול והאבר שבצד צוארי בהמה והסובב של גלגל והטסין והציפויין ושאר כל המסמרות שבה טהורין:

הלכה ועריכה

עקרב בית הבד מקבל טומאה ארון של גרוסות אף על פי שהוא טהור אם היתה תחתיו עגלה של מתכת הרי זו מקבלת טומאה:

הלכה זעריכה

ריחיים של פלפלין מקבלת טומאה משום שלשה כלים משום כלי מתכות ומשום כלי קיבול ומשום כברה:

הלכה חעריכה

הדלת של מתכת שבמגדל של בעלי בתים אינה מקבלת טומאה ושל רופאים מקבלת טומאה מפני שמניחים בה את האספלנית ותולה בה את המספריים:

הלכה טעריכה

טסין של מתכת שמנערין בהן את הקדרה מקבלין טומאה והקבועין בכירה טהורין:

הלכה יעריכה

המלקחיים שממעך בהן את הפתילה מקבלין טומאה והצינורות שתופסות בהם את הרחים מלמעלה אינן מקבלות טומאה מפני שאינן עשויות אלא לחזק:

הלכה יאעריכה

קלוסטרא שנועלין בה הדלתות אם היתה של מתכת מתטמאה היתה של עץ ומצופה מתכת טהור:

הלכה יבעריכה

הפין והפורנא טמאים:

הלכה יגעריכה

פיקה של מתכת טהורה לפי שהיא משמשת את העץ:

הלכה ידעריכה

הכוש והפימא והמקל וסמפוניא וחליל של מתכת מקבלין טומאה היו של עץ ומצופין מתכת טהור חוץ מן הסמפוניא שאם היה בה בית קיבול כנפים אע"פ שהיא מצופה טמאה:

הלכה טועריכה

החצוצרת שמפוצלת חליות חליות אם אין יודע להחזירה אלא אומן ה"ז מקבלת טומאה כשהיא מחוברת ואם יכולין הכל לפרקה ולהחזירה אינה מקבלת טומאה:

הלכה טזעריכה

הקצה שמניחין הפה עליו בשעת תקיעה מקבל טומאה בפני עצמו והקצה האחר הרחב אינו מקבל טומאה בפני עצמו ובשעת חיבור הכל טמא כיוצא בו קני מנורה בפני עצמן אינן מקבלין טומאה מפני שיש להן שם לווי הפרח שלה והבסיס מתטמאין בפני עצמן ובשעת חיבור הכל טמא:

הלכה יזעריכה

קורת החצים שהיא המטרה שיש בה לשונות של מתכת מקבלת טומאה ושמניחים אותה ברגלי האסורים טהורה והקולר מקבל טומאה מגירה שעשה שיניה לחור הדלת אע"פ שמשתמש בה אינה מקבלת טומאה ואם משנטמאת עשאה לחור הדלת ה"ז בטומאתה עד שיקבענה במסמר הפכה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצדדים טהורה:

הגההעריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.