ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/ספר ויקרא

פרשת ויקראעריכה

פרשת ויקרא יש בה אחת עשרה מצות עשה וחמשה מצות לא תעשה.


פרשת צועריכה

פרשת צו יש בה תשעה מצות עשה תשעה מצות לא תעשה.


פרשת ויהי ביום השמיניעריכה

פרשת שמיני יש בה ששה מצות עשה ואחת עשרה מצות לא תעשה.


פרשת תזריעעריכה

פרשת תזריע יש בה חמשה מצות עשה ושתי מצות לא תעשה

פרשת זאת תהיהעריכה

פרשת מצורע יש בה אחת עשרה מצות עשה

פרשת אחרי מותעריכה

פרשת אחרי מות יש בה עשרים ושמונה מצוות. שתי מצות עשה ועשרים ושש מצות לא תעשה


פרשת קדושיםעריכה

פרשת קדושים יש בה חמישים ואחת מצות. שלש עשרה מצות עשה, ושלשים ושמנה מצות לא תעשה


פרשת אמורעריכה

פרשת אמר יש בה עשרים וארבע מצות עשה ושלשים ותשע מצות לא תעשה


פרשת בהרעריכה

פרשת בהר יש בה שבע מצות עשה ושבע עשרה מצות לא תעשה


פרשת בחוקתיעריכה

פרשת אם בחקתי יש בה שבע מצות עשה וחמש מצות לא תעשה