ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/רפט

המצוה לא לשחוט בעל מום לשם קורבן

שלא נשחט בעלי מומין לשם קרבןעריכה

שלא נשחט בעלי מומים לשם קרבן, שנאמר (ויקרא כב כב) לא תקריבו אלה ליי; ולשון ספרא (אמור ז א) לא תקריבו משום בל תשחט. כל ענין מצוה זו, מפרש במצוה הקודמת לה. אבל אין לחשב אסור זה עם הנוהגים היום, לפי שאין לנו מקדש בעונותינו לשחוט שם קרבנותינו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/289