ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/ריז


מצוה ריז - לא לכלות פאת השדה

שלא לקצור כל הזרוע אבל יעזוב ממנו שארית לעניים בקצה השדה, שנאמר "לא תכלה פאת שדך בקצרך(ויקרא יט, ט). וזה הלאו ניתק לעשה, שנאמר "לעני ולגר תעזב אתם וגו'" (שם, י). כלומר שאם עבר וקצר כל השדה, שייתן לעניים מן הקצור שיעור פאה, והוא חלק אחד משישים מדרבנן שחייבונו כן. אבל מן התורה אין לה שיעור כדתנן (משנה, פאה א, א): אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה וכו'.

משרשי המצוה ודיניה וכל עניניה כתבתי למעלה במצות עשה שבסדר זה (מצוה רטז) מה שידעתי בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/217