מצוה דש - לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר

שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם הזמן הנזכר. כלומר שאף על פי שלא עשה פת מן התבואה ולא טחנה ולא רקדה, אלא שקלה מן החטים או מן השעורים באור ואכל מהן – חייב גם עליהם, ועל זה נאמר "וקלי וגו'(ויקרא כג, יד).

כל ענינה במצוה הקודמת. וחייב האוכל גם כן מלקות על כזית מן הקלי.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/304