ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/שלה

המצוה לא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים

שלא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספין אותן בשאר שניםעריכה

שלא נאסף פרות האילנות בשנת היובל כמו שאנו אוספין אותן בשאד השנים. שנאמר (ויקרא כה יא) ולא תבצרו את נזיריה. והוא אזהרה דרך כלל לכל פרות האילן. והזהיר הכתוב ביובל בפרות האילן אזהרה בפני עצמה, ובתבואות אזהרה בפני עצמה, כמו בשביעית, וכמו שכתבנו למעלה (מצוה שלג). והדין בשניהם, כלומר, בשמיטה וביובל, ובלאוין אלה אחד הוא, ומשרש אחד יעלה הכל לפי הדומה, ואין צורך להאריך על כולן. וכבר כתבתי (מצוה של) כי כל זה אינו נוהג אלא בארץ, ועל תנאי שיהיו כל יושביה עליה, ויהיה כל שבט ושבט דר במקומו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/335