ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/קנו


מצוה קנו - לא לאכול דג טמא

שלא לאכול דג טמא, שנאמר "מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו(ויקרא יא, יא). וסימני דגים כשרים כתבנום למעלה, במצות עשה (מצוה קנה) שהיא לבדוק בסימני דגים, שחשבנו מן המניין לכבוד הרמב"ם זכרונו לברכה.

משרשי המצוה. מה שכתבנו למעלה (מצוה עג) בעניין איסור המאכלות, שהאל ברוך הוא הרחיק מעמו כל מה שנזק נמצא בו, הן בהמה או עוף או דגים, מן הטעם שאמרנו שם.

דיני המצוה. כתבנו למעלה גם כן, והם בחולין פרק שלישי.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה ואכל כזית מדג טמא במזיד, לוקה. בשוגג, פטור.

קישורים עריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/156