עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ד

דף ל עמוד א עריכה

א א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א', סמ"ג לאוין רמא:

ב ב מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ב', סמג שם:

ג ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ב:

ד ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ג:

ה ה מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ב:

ו ו מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ב' ועיין בכסף משנה, סמ"ג לאוין קיד, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף א':

ז ז ח ט מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף א' וסעיף ג:

ח י מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה א':

דף ל עמוד ב עריכה

ט א ב מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף א' וסעיף ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה' וסעיף ו וסעיף כו:

י ג עיין בכסף משנה שם הל' ג':

יא ד מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין קח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ב':

יב ה ו מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ה':

יג ז מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב', סמג עשין כח, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה':

יד ח מיי' פי"א מהל' אבדה הלכה י"ג, סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף א':

טו ט מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב', סמג לאוין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה':

טז י מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ג', סמג לאוין קט וסי' יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"א:

יז כ טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה':

יח ל מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה י', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ח':

יט מ מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ו':

כ נ מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף י':

כא ס מיי' פ"י מהל' עדות הלכה א', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף א':

כב ע מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ט"ו סעיף ג':

דף לא עמוד א עריכה

כג א מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ז':

כד ב מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ח':

כה ג ד מיי' פי"ז מהל' עדות הלכה ה' והלכה ו, סמג לאוין כח, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף א' בהגה:

כו ה ו ז מיי' פט"ז מהל' טוען הלכה ט' והלכה י, סמ"ג עשין קז:

כז ח מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף א':

כח ט י מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ז', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ה':

כט כ מיי' פ"ג מהל' שלוחים הלכה ה' ועיין בכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ג סעיף ט"ו:

ל ל מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א', סמ"ג לאוין רמא:

דף לא עמוד ב עריכה

לא א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ב, סמ"ג לאוין רמא:

לב ב ג מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ג:

לג ד מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה י"ב, סמג שם:

לד ה ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ב', ומיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ט"ז, סמג שם:

לה ז ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ח:

לו ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ג:

לז י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ד:

לח כ מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ט"ו:

לט ל מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז':

דף לב עמוד א עריכה

מ א מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ה', סמג לאוין רמח:

מא ב מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ג:

מב ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י"ז, ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ח', ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו', ומיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה ד', סמג עשין צז ועשה קז, טור ושו"ע י"ד סי' רלד סעיף לא לב לג, וסי' שמ סעיף כד כה, וטור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף א' בהגה, וטור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

מג ד מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י"ז, סמ"ג לאוין רמא:

מד ה מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ג:

מה ו מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ה':

מו ז מיי' פ"א מהל' טוען הלכה א', סמג עשין פה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א':

מז ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז':

מח ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ח':

מט י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז':

דף לב עמוד ב עריכה

נ א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ז':

נא ב ג ד מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ט' והלכה י:

נב ה ו מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה י"ד, ועיין בכסף משנה, סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף י"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' שס"ד סעיף ג':

נג ז מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמג עשין ו, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף מ"ג:

נד ח מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"א:

נה ט מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ב:

נו י מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה י"ד:

דף לג עמוד א עריכה

נז א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ט"ו:

נח ב ג מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט"ו:

נט ד ה מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט"ז:

ס ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ה':

סא ז מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ח', סמג עשין עא, טור ח"מ סי' שמח:

סב ח מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ד':

סג ט מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה י', ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט', סמג עשין סז ועשה צז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א':

סד י מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ב', [ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט'], סמג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ט סעיף י"ח, וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"צ סעיף ג':

סה כ ל מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ה':

דף לג עמוד ב עריכה

סו א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ג':

סז ב מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ד':

סח ג ד מיי' פ"ג מהל' שלוחין הלכה ו', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ג סעיף א':

סט ה מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ג':

דף לד עמוד א עריכה

ע א מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה י"ד, סמג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"ח סעיף ב':

דף לד עמוד ב עריכה

עא א ב מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ב', סמג עשין צ, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף ד':

עב ג מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף י"א:

דף לה עמוד א עריכה

עג א מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה ב':

עד ב מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ח':

עה ג מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז':

עו ד מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט':

עז ה מיי' פ"י מהל' שבועות הלכה א':

עח ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ז':

עט ז ח מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה ט':

פ ט מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה י"א, ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב' והלכה ג:

פא י מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז':

פב כ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ב', סמג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

פג ל מיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', סמג לאוין רט ולאו ריא, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ז סעיף א':

פד מ מיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ז סעיף ב':

פה נ מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה י"א:

פו ס מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ב', סמג לאוין ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ו סעיף ט':

פז ע מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ה':

פח פ מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב' והלכה ג:

דף לה עמוד ב עריכה

פט א מיי' פי"ב מהל' שבועות הלכה ג', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ז סעיף ו':

צ ב ג מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ד', סמג לאוין יט, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ו סעיף י':

צא ד מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ג', סמג לאוין יט:

צב ה מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ג', סמג לאוין יט, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ו סעיף ט':

צג ו ז ח ט י כ ל מ מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ט':

צד נ מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב':

דף לו עמוד א עריכה

צה א מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה ב', ומיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ב', סמג לאוין רח, טור יו"ד סימן שלד, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ז סעיף א', [ וברב אלפס עוד במו"ק פרק ג דף רפו:]:

צו ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה א', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ו סעיף ב':

צז ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה א' והלכה ו, סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ו סעיף ה':

צח ו מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז':

דף לו עמוד ב עריכה

צט א מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמג לאוין סימן ש:

ק ב מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ח':