סמ"ג לאו יט

<< · סמ"ג · לאו · יט · >>


מצות לאו יט - לא להשתחוות לעבודה זרה

שלא להשתחוות לשום עבודת כו"ם, שנאמר "לא תשתחוה להם(שמות כ, ד). ואע"פ שאין דרך עבודתה בכך, כאשר ביארנו. גרסינן במסכת עבודה זרה (דף יב.) ישב לו קוץ ברגלו לפני עבודת כו"ם, לא ישחה ויטלנו מפני שנראה כמשתחוה לה. נתפזרו לו מעותיו בפניה, לא ישחה ויטלם מפני שנראה כמשתחוה לה, אלא ישב ואח"כ יטלם.

ואומר שם: אם אינו נראה מותר. מאי אינו נראה? אילימא דלא מיתחזי, והאמר רב (שם ובשבת סד:) כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין – אפילו בחדרי חדרים אסור. אלא אינו נראה כגון שהופך עצמו לצדדין. מכאן יש ללמוד שהלכה כרב שמקשה סתם גמרא מדבריו. אמנם בירושלמי דכלאיים מקשה מכמה משניות על רב ואינו מתרץ כלום.

עוד גרסינן בעבודה זרה (שם) פרצופות המקלחות מים לפני עכו"ם, לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לעכו"ם.