שולחן ערוך חושן משפט עט יא


שולחן ערוך

אמר לו מנה הלויתיך בצד עמוד פלוני השיבו לא עברתי בצד עמוד פלו' מעולם ובאו עדים שעבר בצדו אבל לא ראו שהלוהו לא הוחזק כפרן דמלתא דלא' רמיא עליה אמר ולאו אדעתיה אמר פרעתיך בפני פלו' ופלוני ובאו אותו פלו' ופלו' ואמרו לא היו דברים מעולם נתבאר בסי' ע':

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

דמילתא דלא רמיא עליה דאינשי אמרו פי' אמרו לאותו דבר ובטור כתב אמר והיא היא ור"ל כל מילי דאין האדם מחויב לעשות וגם אין לו תועלת בעשייתו באותו ענין שעשאו אז ה"ל עשייתו בענין שעשאו מלתא דלא רמיא עליה לעשותו באותו ענין וכיון דלא רמיא עליה לא שם זכרונו עליו לזכור באיזה אופן עשאו מ"ה פעמים משנה מהענין ואומר בהיפך ממה שהיה:

נתבאר בסי' ע' ע"ש סעיף ב' וע"ש מ"ש בסמ"ע:

ש"ך - שפתי כהן

(כז) נתבאר בסי' ע' עיין שם בסעיף ב' ומ"ש שם באריכות:


ט"ז

באר היטב

(כח) ע':    ע"ש בס"ב ומ"ש שם.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש