עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק טז

דף קיט עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף יג:

ב ב מיי' שם הל' יז והלכה יח , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ט:

דף קיט עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף יג:

ד ב מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה טז:

ה ג ד מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה טו , וסמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף יב:

ו ה מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף ה:

ז ו מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף ו:

דף קכ עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כד:

ט ב מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כט:

י ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לא:

יא ד מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כו:

יב ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כד:

יג ו מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

יד ז מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כד:

טו ח מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה ה , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ד וסעיף ה:

דף קכ עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה טו , סמג לאוין רלא , טור ושו"ע יו"ד סי' שע:

יז ב מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לא:

יח ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ל:

יט ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ח:

כ ה ו מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ב:

דף קכא עמוד אעריכה

כא א ב מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ב:

כב ג ד ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כו:

כג ו ז ח ט מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לב:

כד י מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כט:

דף קכא עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ל:

כו ב מיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה כ , סמג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

כז ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג וסעיף ה:

כח ד מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יג:

כט ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יד:

ל ו מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יג:

לא ז מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יד:

לב ח מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לד:

דף קכב עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יד:

לד ב ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יא והלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יז:

לה ד מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כב:

לו ה טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף י:

לז ו מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כג:

לח ו טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף י:

לט ח מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יג:

מ ט מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נד:

דף קכב עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף טו:

מב ב מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ה:

מג ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה טו והלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף כא:

מד ד מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף א: