שולחן ערוך אבן העזר יז כג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ראו אחד עומד מרחוק, ואמר שהוא פלוני בן פלוני או פלוני ממקום פלוני, והרי נשכו נחש והרי הוא מת, והלכו ומצאוהו שנשתנה ולא הכירוהו אלו, משיאין את אשתו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(מ) או פלוני במקום פלוני:    בטור (ס"ק ך"ג) הגירסא פב"פ ממקום פלוני וכן הוא במהרי"ק ונתן טעם משום אין מכירין אותו ואיכא ריעותא צריך שם אביו ושם עירו אבל בהרמב"ם (פי"ג מה' גירושין דין כ"ג) הגריסא כמ"ש כאן וצ"ל כמ"ש למעלה (ס"ק ל"ח) בדאיכא הוכחה שעל מקום זה אומר דאז סגי בשמו ושם אביו:

בית שמואל

(סו) שהוא פלוני בן פלוני ממקום פלוני:    כן הוא הגירס' בטור וכן הוא גירסת מהרי"ק שורש קע"ה אפילו להפוסקים דס"ל אם מזכיר שם אביו א"צ להזכיר שם העיר מ"מ הכא דנשתנה הצורה צריך להזכיר שם אביו ושם עירו שם, וכאן ס"ל להרמב"ם דא"צ לראות צל צילו וכן לקמן במי שהיה מושלך בבור וכבר כתבתי מזה לעיל מיהו קשה המחבר בסי' קמ"א הביא י"א דבעינן צל צילו במושלך בבור וכאן לא הביא י"א:

ט"ז

באר היטב

(סח) שהוא פלוני בן פלוני ממקום פלוני:    כ"ה גירסת הטור אפילו להפוסקים דס"ל אם מזכיר שם אביו א"צ להזכיר שם העיר מ"מ הכא דנשתנה הצורה צריך להזכיר שם אביו ושם עירו עיין ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש