שולחן ערוך אבן העזר יז כא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין בודקין עידי נשים בדרישה וחקירה, ואפילו אם הוכחשו בבדיקה כשרים. ואסור לדרוש ולחקור הרבה (תשובת הרמב"ם), אם לא במקום שיש לחוש לערמה אז צריך דרישה וחקירה (מהרי"ו סימן ק"נ):

מפרשים

חלקת מחוקק

(לט) ואפילו אם הוכחשו בבדיקו':    כלומר פשיטא שאין צריך לחקרן אלא אפילו אם חקרן והוכחשו בבדיקות מאחר שאין הכחשה מן החקירות שהזמה תלוי בהם עדותם כשיר' וכבר כתבתי בסעיף קטן י"ט מזה:

בית שמואל

(סג) אין בודקים עידי נשים:    הטעם הוא משום מלת' דעביד' לגלויי הוא א"נ איהי דייק' ומינסב' והרמב"ם ס"ל כטעם הראשון וע' במגיד רפי"ג ואם העד בפנינו שואלים איך ראה ואיך יודע כמ"ש לעיל, וע' סי' י"א דקי"ל לאסור אשה על בעלה צריך דרישה וחקירה וכאן א"צ דרישה וחקירה משום דהיא נוטלת הכתובה הוי כדיני ממונות אף על גב דמתירים אותה לאחר והוי דיני נפשות מ"מ ד"נ ליתנהו בזה"ז אבל לענין לאוסרה על בעלה ליכא ד"מ כלל דהא אם היא אסורה אין לה כתובה ואם היא מותרת מ"מ אינה נוטלת הכתובה מ"ה הוי ד"נ והא דמצטרפים עידי כיעור לאוסרה על בעלה בד"נ אין מצטרפין כתבתי בסי' י"א וע' ב"י שם וע' תשובת הרא"ש:

(סד) ואפילו אם הוכחשו בבדיקה כשרים:    אבל אם הוכחשו בחקירות בטילה דלא עדיף מד"מ דקי"ל אם הוכחשו בחקירות בטילה העדות ומ"ש ב"ח כאן ושגגה הוא לפניו וכבר השיג עליו הח"מ רס"ז וע' סעיף ט' מ"ש:

(סה) ואסור לדרוש ולחקור הרבה:    שאין מדקדקים בעדות אשה עגונה וכל המחמיר ודורש וחוקר בדברים אלו לא יפה הוא עושה ואין דעת חכמים נוחה ממנו לשון תשובת הרמב"ם וראוי לכל מורה לחזור ע"כ צדדים להתיר תשובת הרא"ש כלל נ"א:

ט"ז

באר היטב

(סו) נשים:    ואם העד בפנינו שואלים איך ראה ואיך יודע כמ"ש לעיל. ולאסור אשה על בעלה צריך דרישה וחקירה עיין ב"ש.

(סז) בבדיקה:    אבל אם הוכחשו בחקירות בטילה דלא עדיף מד"מ ב"ש דלא כב"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש