סמ"ג לאו רלא

<< · סמ"ג · לאו · רלא · >>


מצות לאו רלא - לא לערוץ ולפחד ממלחמה

כתוב בפ' שפטים "אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם".

ד' לאוין הללו עניין אחד הם, והן כנגד ארבע דברים שמלכי אומות העולם עושין במלחמות: מגיפין בתריסיהן להקישן זה לזה [בפ' משוח מלחמה דף מ"ב] כדי להשמיע קול שיפחדו כנגדם וינוסו, ומצהלין בסוסיהן להשמיע שעטת סוסיהן, וצווחין בקול, ותוקעין בשופרות ובמיני משמיעי קול.

והזהירה תורה לכך "אל ירך לבבכם" מצהלות סוסים ו"אל תראו" מהגפת תריסין "ואל תחפזו" מקול הקרנות "ואל תערצו" מקול הצווחה, "כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם" ונאמר "לא תערוץ מפניהם כי ה' אלהיך בקרבך אל גדול ונורא".