שולחן ערוך אבן העזר קנו יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הלך בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו שנים ואמרו לה: מת בעלך, הרי זו לא תחלץ ולא תתיבם עד שתדע אם ילדה צרתה או לא ילדה. ואם היתה אסורה לכהנה מתחלה, הרי זו חולצת לאחר ט' חדשים:

מפרשים

בית שמואל

(יט) ה"ז לא תחלוץ וכו':    הטעם אף על גב רוב מתעברות ויולדו' א"כ ע"פ הרוב היא פטורה מיבם חיישינן למיעוט משום חזקה מסייע' למיעוט ולא תחלוץ מטעם דאתה מצריך כרוז לכהונה וכתב ב"י בשם רי"ו נסתפק הרא"ש אם מהני כשנדרה אשה זו שלא תנשא לכהן, עיין רמב"ם פ"ג דלא חיישינן לצרתה במדינה אחרת הואיל ולא היה בעלה עמה:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש