פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

אשה שאין לבעלה בן ולא אח, וחמותה וחמיה במדינת הים, ומת בעלה, מתרת לנשא; ולא חישינן שמא ילדה חמותה זכר והיא זקוקה לו. אבל אם יצאתה חמותה מכאן מעברת, חוששין שמא ילדה זכר והיא זקוקה לו:

מפרשים

בית שמואל

(יא) מותרת להנשא:    משום היא בחזקת הית' לשוק ורוב מסייע נמי היתר לשוק דרוב מפלת ויולדת נקבות אבל אם יצאה מעוברת איתרע החזק' אדרבא קצת הוחזק' ליבם תוס' ונ"י:


באר היטב

▲ חזור לראש