עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ו

דף עה עמוד בעריכה

א כ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף א:

ב ל מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ה:

דף עו עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ה בהג"ה:

ד ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , ומיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב והלכה ד , סמ"ג עשין פט וסימו פב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י וסעיף יא:

ה ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף א:

ו ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ט , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלו סעיף א:

ז ה ו ז ח מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף א:

ח ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ב:

ט י מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ג:

י כ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג , וסמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ד ולית להו אלא תלתא:

יא ל מ מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יא , סמג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ח:

דף עו עמוד בעריכה

יב א ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יב , סמג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ט:

יג ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יב:

יד ד ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף א:

טו ו ז מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ד:

טז ח ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ה:

יז י מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ז:

יח כ ל מ נ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף א:

דף עז עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלד סעיף ב , [ רב אלפס כאן ובגיטין פ"ז דף קפ ]:

כ ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שלד סעיף א:

כא ג ד ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלה סעיף א:

כב ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ה:

כג ח ט טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ו:

כד י כ טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ה:

כה ל מ טור ושו"ע חו"מ סי' שלב סעיף ו:

כו נ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ד:

כז ס מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ה:

דף עז עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ה:

כט ב מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י:

ל ג שם בהג"ה:

לא ד מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קב סעיף א:

לב ה מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י:

לג ו מיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ב , ומיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה י , סמג עשין סז , טור ושו"ע חו"מ סי' שפט סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף א:

לד ז ח מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף י:

לה ט מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף יא:

דף עח עמוד אעריכה

לו א ב מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ה , ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף יג וסעיף יד:

לז ג ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלג סעיף ו:

לח ה מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' שט סעיף א:

לט ו מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' שט סעיף ב:

מ ז מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף א:

דף עח עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ג:

מב ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה טז , סמג עשין ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצד סעיף ב:

מג ג ד ה מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף א:

דף עט עמוד אעריכה

מד א ב מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף א:

מה ג מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף ב:

מו ד מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף א:

מז ה ו מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שי סעיף ב:

מח ז מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה ב , סמג לאוין ערה:

מט ח מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ד:

נ ט מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ב:

דף עט עמוד בעריכה

נא א מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ג:

נב ב מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ד:

נג ג מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ה:

נד ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ד , ועי' בהשגו' ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף ו:

נה ח ט י כ מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ג:

נו ל מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף א:

נז מ נ מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ב:

דף פ עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שט סעיף ד:

נט ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' שט סעיף ה:

ס ג מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שט סעיף ד:

סא ד מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה ז ח ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף ח:

סב ה מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה י:

סג ו מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף ט:

סד ז מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ד:

סה ח מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ה סעיף ו , וע"ש במגיד משנה ובב"י:

סו ט מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ד:

דף פ עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ז:

סח ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף א:

סט ג מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שח סעיף ז:

ע ד מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שיא סעיף א:

עא ה ו מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ג , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף א:

עב ז מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ו:

עג ח מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ב:

עד ט מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

עה י מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף א:

עו כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף א:

עז ל מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א , סמג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ה:

עח מ נ מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ח:

דף פא עמוד אעריכה

עט א ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף א:

פ ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב , סמג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ח:

פא ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ח , ועיין במשנה למלך , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפו סעיף א:

פב ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קפו סעיף ב . [כל זה וכן מה שלמעלה א ב ג ד הובא ברב אלפס פרק ח דב"מ דף קכב.]:

פג ח ט י כ ל מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ב , ועיין במגיד משנה ובכסף משנה ובלחם משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ה וסעיף ח:

פד מ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פב וסי' פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף יט:

דף פא עמוד בעריכה

פה א ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג עשין פט:

פו ג ד מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ב:

פז ה מיי' פ"ג מהל' נזקי ממון הלכה יד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"ז מהל' נזקי ממון הלכה ו , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שצח סעיף ה ועיין בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' שצג סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ג:

פח ו טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ב בהג"ה:

פט ז מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

דף פב עמוד אעריכה

צ א ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובלחם משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב וע"ש בהג"ה:

דף פב עמוד בעריכה

צא א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

צב ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף א:

צג ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' דש סעיף א:

צד ד מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה ח , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תיב סעיף ד:

צה ה מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תיב סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' תיא סעיף ב:

דף פג עמוד אעריכה

צו א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' דש סעיף א:

צז ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' דש סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף א:

צח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קפז סעיף ב:

צט ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' דש סעיף ב: