עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ב

דף יז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף י:

ב ב מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ד:

ג ג מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ה:

ד ד מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ז:

ה ה מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ח:

דף יז עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ה:

ז ב ג מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יח:


דף יח עמוד בעריכה

ח א ב מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לא:

דף יט עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף י:

י ב מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ה ועי' פי' במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יא:

יא ג מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף י:

יב ד מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין שם‏[1] , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ג:

יג ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף א:

דף יט עמוד בעריכה

יד א ב מיי' פ"ו מהל' כלאים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצה סעיף ד:

טו ג מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ו:

טז ד ה מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה א:

יז ו ז ח ט י מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה ב:

דף כ עמוד אעריכה

יח א ב ג ד ה ו ז ח ט י מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה ב:

יט כ מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יג ועיין בכסף משנה , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף יא בהג"ה:

כ ל מ נ מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה ב:

דף כ עמוד בעריכה

כא א ב מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה ד:

כב ג ד מיי' פ"טו מהל' טומאת מת הלכה ב:

כג ה מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ה השמיטו הא דמלח ורבב ע"ש:

כד ו ז מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ז:

כה ח ט מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף א:

כו י מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ב:

כז כ מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף א:

כח ל מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ב:

כט מ נ ס מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ג:

ל ע פ צ מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ב:

לא ק מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ב:

דף כא עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף כב:

לג ב מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ז:

לד ג ד מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ה וסעיף ח:

לה ה מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף י:

לו ו טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ט:

לז ז ח ט י כ ל מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף א:

לח מ נ ס ע פ מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ו , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף טז:

לט צ ק מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף טו:

מ ר מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף טו בהג"ה:

מא ש טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף יח:

מב ת מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף יט:

דף כא עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ג , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף יז:

מד ב ג מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ח:

מה ד מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה ד , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכח סעיף יח:

מו ה ו ז ח ט מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ה וע"ש בהג"ה:

מז י כ מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ז , סמג עשין פב וסי' יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף כב:

דף כב עמוד אעריכה

מח א ב ג ד מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ו:

מט ה ו ז ח מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קנו סעיף ז:

נ ט מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יב:

נא י מיי' שם פ"ז הל' א ב ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג וסעיף כב:

דף כב עמוד בעריכה

נב א מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יב ובהג"ה ועיין בטור:

נג ב ג מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ט ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יג:

נד ד מיי' שם פ"ז הל' א ב ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כב:

נה ה מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ד , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יד בהג"ה:

נו ו ז מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ד , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כב:

נז ח מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כד:

נח ט מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף טז:

נט י מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף יז:

ס כ מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע שם סעיף לא לב לג:

דף כג עמוד אעריכה

סא א ב ג ד מיי' פ"יא מהל' שכנים הלכה ד והלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לו וסעיף לט:

סב ה מיי' פ"יא מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לט:

סג ו ז מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ט , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כד:

סד ח ט י כ ל מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ח , סמג שם , טור ח"מ סי' שע:

סה מ נ טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כד:

דף כג עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה יח , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ח:

סז ב מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה יח , ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ז , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ח:

סח ג מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ו:

סט ד הרמב"ם השמיט זה וע"ש בכסף משנה:

ע ה ו ז ח ט מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה יח , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף ח:

דף כד עמוד אעריכה

עא א ב מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קיא ועשין רמג:

עב ג ד מיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כח , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יז:

עג ה ו מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יג , סמג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יח:

עד ז ח מיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כט , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יט:

דף כד עמוד בעריכה

עה א ב מיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כט , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יט:

עו ג מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ח"מ סי' קנה:

עז ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כב בהג"ה:

עח ה מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב:

עט ו מיי' פ"יג מהל' שמיטה הלכה ד , סמג לאוין רעח ופסק כת"ק:

פ ז מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ו , סמג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ט:

פא ח ט י מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כב:

דף כה עמוד אעריכה

פב א ב מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כג:

פג ג מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לא:

פד ד טור ושו"ע או"ח סי' צד סעיף ב בהג"ה:

דף כה עמוד בעריכה

פה א טור ושו"ע או"ח סי' צד סעיף ב בהג"ה:

פו ב מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ז , סמג עשין קסז:

פז ג מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ז , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לב:

פח ד מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לא:

פט ה מיי' פ"יא מהל' שכנים הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף טו:

דף כו עמוד אעריכה

צ א מיי' פ"יא מהל' שכנים הלכה ג , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף טו:

צא ב מיי' פ"יא מהל' שכנים הלכה א , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לד:

צב ג מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה יא , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שפד סעיף ב:

צג ד ה מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כה:

צד ו ז מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ל:

צה ח ט מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כה:

צו י מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כה , ועיין בהג"ה ובמגיד משנה:

צז כ מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה ט , סמג לאוין רכט , [וברב אלפס ב"ק סמוך לסוף פרק החובל דף לד: , ועי' ט"ז בי"ד סי' קטז ס"ק ו]:

דף כו עמוד בעריכה

צח א ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ו:

צט ג מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ו , ומיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ל:

ק ד מיי' פ"ג מהל' שמיטין הלכה ה , סמג לאוין רסז:

קא ה מיי' פ"ג מהל' שמיטין הלכה ב:

דף כז עמוד אעריכה

קב א ב מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה יג:

קג ג מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ד:

קד ד מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה יג:

קה ה מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה ג:

קו ו מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה יט , סמג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כב:

דף כז עמוד בעריכה

קז א מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רב סעיף ז:

קח ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כד:

קט ג מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה יא:

קי ד ה מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כו:

קיא ו מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כו , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ד:  1. ^ מן הסתם הכוונה אל לאו סה -- ויקיעורך