שולחן ערוך יורה דעה רמה טו


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כ"ה תינוקות, מספיק להם מלמד אחד. יהיו יותר על כ"ה, עד מ', מושיבין אחר לסיעו בלמודם.

הגה: ואפילו שכרו הקהל מלמד לכל תינוקות סתם, הוא מושיב אחר לסיע בעדו. והם יתנו לו שכרו. (נ"י פ' לא יחפור). י"א דאם אין בעיר כ"ה תינוקות, יאאין בני העיר חיבים לשכר להם מלמד. (הגהות מימוני פ"ב דת"ת ותוס' דר' ירוחם). וי"א דאפילו הבפחות מזה, חיבים. (שם בנ"י).

היו יותר מארבעים, מעמידים שנים.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) היו יותר על כ"ה כו' - והרא"ש והטור פירשו דעד ארבעים אין צריך אחר לסייע וממ' עד נ' צריך אחר לסייעו ונ' צריך שני מלמדים וכ"כ רבינו ירוחם נ"ב ח"א ונראה שהולכין בזה אחר המלמד ואחר הנערים ואם הם לומדים מעט או הרבה והכל לפי הענין:


(יא) אין בני העיר חייבים כו' - כלומר אין כופין זה את זה לשכור מלמד:


טורי זהב

(ה) בפחות מזה חייבים - דהא דאמרו בגמ' סך התינוקות כ"ה היינו לענין שלסך הזה אין צריך להושיב אחר לסייע לו:

באר היטב

(ט) לסייעו:    הרא"ש והטור פירשו דעד מ' א"צ אחר לסייע וממ' עד נ' צריך אחר לסייע ונ' צריך ב' מלמדים ונראה שהולכין בזה אחר המלמד ואחר הנערים ואם הם לומדים מעט או הרבה והכל לפי הענין ש"ך.▲ חזור לראש