שולחן ערוך חושן משפט קנה ח


שולחן ערוך

מרחיקין את התנור מן הכותל שלשה טפחים מקרקעיתו שהם ארבע משפתו כדי שלא יחם הכותל ומודד מהשפה הפנימית שעובי כותלי התנור בכלל השלשה טפחים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שהן ארבע משפתו. שהתנור רחב למטה והולך ומשפע לצד מעל':

ש"ך - שפתי כהן

(ה) מרחיקין את התנור כו' עיין בתשובת מהרשד"ם סימן רס"ז:


ט"ז

באר היטב

(יז) התנור:    עיין בתשובת מהרשד"ם סי' רס"ז.קצות החושן

▲ חזור לראש