שולחן ערוך יורה דעה רצה ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יש איסור הרכבה אפילו תחת הקרקע כגון זמורת הגפן שהבריכה תחת הקרקע אסור לזרוע עליה ירק אלא אם כן יש על גבה עפר ג' טפחים ואפילו הבריכה בתוך דלעת שיבשה או בתוך סילון של חרס מפני שנשרש בה והוה ליה מרכיב ירק באילן ואם היה על גבה פחות מזה אסור לזרוע על גבה ומותר לזרוע בצדה אבל הבריכה בסלע קשה אפילו אין עליה עפר אלא ג' אצבעות מותר להביא זרע עליה בד"א כשאין עיקר הגפן נראה אבל אם נראה צריך להרחיק ו' טפחים לכל רוח ואח"כ זורע כמו שמרחק מכל גפן יחידית שלא הוברכה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) סילון של חרס. והטור כתב סילון של עץ:

(ה) ומותר לזרוע בצדה. שאין שייך הרכבה אלא בזורע על הגפן ממש לפי ששרשי הזרעים יורדים כנגדן ונכנסין בתוך הגפן אבל בצדדים הזרעים לאו לצדדים משתרשי וכ"ת נהי דשרשי הירק לא משתרשי לצדדים ניחוש לשרשי הגפן דמשתרשי לצדדים ובאין שרשי הירק ונכנסין בהן אין זה קושיא דשרשי הגפן גם כן אין מתפשטין לצדדין עד שהן יורדין כנגדן ג' טפחים ושוב אין שרשי הזרעים יכולים ליכנס בהם עכ"ל עט"ז והוא מדברי הר"ן שהביא בית יוסף ותימה דהר"ן ס"ל דע"ג שרשי אילן נמי שייך איסור הרכבה אבל המחבר דס"ל בסעיף ה' דלא שייך ביה הרכבה כיון דלא נקרא שם אילן עליו אם כן אפי' באין שרשי הירק ונכנסין בשרשי אילן שרי וכן העט"ז גופי' העתיק דברי המחבר בסעיף ה' ואם כן דבריו מעורבבים וסותרים זה את זה וכן משמע להדיא בספר מע"מ דף קכ"ח ע"ב דבור המתחיל בתוך שרשי הגפן כו' דהר"ן והרא"ש חולקים ע"ש. ולענין דינא נראה דלכתחלה יש להחמיר כהר"ן שכן נראה דעת התוספות ספ"ק דקדושין מביאם בית יוסף שכתבו דטוב ליזהר שלא לזרוע זרעים סמוך ג"ט לעיקרו של אילן דנראה כמרכיב הזרעים בתוך האילן עכ"ל ר"ל אע"ג די"ל דזרעים לאו קמשתרשי וכמ"ש הר"ן מכל מקום יש ליזהר משום דנראה כמרכיב כו' משמע הא אם זורע על גבי השרשים ממש וידוע שנכנסים לתוכו אסור מדינא:


ט"ז

בתוך דלעת. פירוש בתוך דלעת יבש שנתרוקן בפנים או בתוך סילון של חרס אפ"ה אסור משום דזרעים מפלשי' עד הגפן אבל בתוך הסלע קשה כו'. כן פירש הר"ש:

באר היטב

(ג) חרס:    והטור כ' של עץ.

(ד) בצדה:    והש"ך כתב דטוב ליזהר לכתחלה ולהחמיר שלא לזרוע תוך שלשה טפחים דכן דעת הר"ן והתוספות ע"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש