עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק י

דף צה עמוד אעריכה

א ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ב:

דף צה עמוד בעריכה

ב א מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ט סעיף ג':

ג ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ב' , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' כ"ז סעיף א':

ד ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה א' , טור ושו"ע או"ח סי' כ"ז סעיף ט':

דף צו עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י' , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' ל' סעיף ב':

ו ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ל"א סעיף א':

ז ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה א' , סמג עשין רכג:

ח ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א' , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ס:

ט ה טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג' בהג"ה:

דף צו עמוד בעריכה

י א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז' , טור א"ח סי' תקפח:

יא ב מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ח' , סמג עשין קפג:

יב ג ד מיי' פ"ב מהל' ציצית הלכה ז':

דף צז עמוד אעריכה

יג א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ב:

יד ב מיי' פ"ב מהל' תפילין הלכה י' , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' ל"ט סעיף ט':

טו ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ג והלכה כד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ב:

דף צז עמוד בעריכה

טז (א) [ טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ב סעיף א' ]:

דף צח עמוד אעריכה

טז א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ"א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ב סעיף א':

יז ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה י"ד:

יח ג מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג' , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ה':

יט ד מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ז , [וברב אלפס הלכות ס"ת דף סח.]:

דף צח עמוד בעריכה

כ א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ט"ז:

כא ב מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כ"א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ב סעיף ב':

כב ג מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ז' , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ג סעיף ב':

כג ד מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ג סעיף ג':

כד ה מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ו' , וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ג סעיף ב':

כה ו מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה א' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף א':

כו ז טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף ב':

כז ח טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף ג':

דף צט עמוד אעריכה

כח א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ג' , סמ"ג לאוין סה:

כט ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"ג , סמג שם:

ל ג מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ג' , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף ב':

לא ד מיי' פט"ו מהל' טומאת אוכלין הלכה ז':

לב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ט:

לג ו ז מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ב' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף א':

דף צט עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה ט"ז:

לה ב ג ד מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ג' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ"א:

לו ה ו מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ט' , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ד סעיף א':

לז ז ח מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה י' , וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ד סעיף ב':

לח ט י מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ד , טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף א':

דף ק עמוד אעריכה

לט א ב ג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ח' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף ב':

מ ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ט' , וטור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף א':

מא ז מיי' פ"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"א:

דף ק עמוד בעריכה

מב א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ו' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף א':

מג ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה' , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף ג':

מד ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד' , ומיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"א , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י' , וטור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף ב':

מה ד טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א':

דף קא עמוד אעריכה

מו א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ח' , סמג לאוין מה , טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף ג':

מז ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף ד':

מח ד ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק"ב סעיף א':

מט ו מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה א' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"נ סעיף א':

דף קא עמוד בעריכה

נ א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף א':

דף קב עמוד אעריכה

נא א ב ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י':

נב ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ב' , [ וברב אלפס שבת פרק י"ז דף נד: ]:

נג ה ו מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף ב':

נד ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף א' בהג"ה:

נה ח ט מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ל' , טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף י"א:

דף קב עמוד בעריכה

נו א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ל"א , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"א:

נז ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף ה':

נח ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ה:

נט ה מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ו:

ס ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ו':

דף קג עמוד אעריכה

סא א מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' ש"מ סעיף ב':

סב ב ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ח , סמג עשין רכג:

סג ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט"ו:

דף קג עמוד בעריכה

סד א מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ט' , סמג עשין קעג:

סה ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ד בהג"ה:

סו ג מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ו' , סמג עשין סה:

סז ד ה מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ח':

דף קד עמוד אעריכה

סח א ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ג':

סט ג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ד' , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי"ג סעיף י':

ע ה מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ד' , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף א':

עא ו טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ד':

עב ז מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ג' , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ה':

עג ח ט מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ה' , וטור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ו':

דף קד עמוד בעריכה

עד א ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ':

עה ג מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ג':

עו ד מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ו':

עז ה מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ז:

דף קה עמוד אעריכה

עח א ב ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כ"ג: