עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק י

דף צה עמוד אעריכה

א ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מב:

דף צה עמוד בעריכה

ב א מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף ג:

ג ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ב , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' כז סעיף א:

ד ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' כז סעיף ט:

דף צו עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' ל סעיף ב:

ו ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' לא סעיף א:

ז ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה א , סמג עשין רכג:

ח ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רס:

ט ה טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ג בהג"ה:

דף צו עמוד בעריכה

י א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז , טור א"ח סי' תקפח:

יא ב מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ח , סמג עשין קפג:

יב ג ד מיי' פ"ב מהל' ציצית הלכה ז:

דף צז עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מב:

יד ב מיי' פ"ב מהל' תפילין הלכה י , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לט סעיף ט:

טו ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כג והלכה כד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מב:

דף צז עמוד בעריכה

טז (א) [ טור ושו"ע או"ח סי' שנב סעיף א ]:

דף צח עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנב סעיף א:

יז ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה יד:

יח ג מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ה:

יט ד מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יז , טור ושו"ע יו"ד סי' רעז , [וברב אלפס הלכות ס"ת דף סח.]:

דף צח עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה טז:

כא ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנב סעיף ב:

כב ג מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ז , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנג סעיף ב:

כג ד מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שנג סעיף ג:

כד ה מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ו , וטור ושו"ע או"ח סי' שנג סעיף ב:

כה ו מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף א:

כו ז טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף ב:

כז ח טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף ג:

דף צט עמוד אעריכה

כח א מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה:

כט ב מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יג , סמג שם:

ל ג מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף ב:

לא ד מיי' פ"טו מהל' טומאת אוכלין הלכה ז:

לב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כט:

לג ו ז מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף א:

דף צט עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה טז:

לה ב ג ד מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנא:

לו ה ו מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנד סעיף א:

לז ז ח מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה י , וטור ושו"ע או"ח סי' שנד סעיף ב:

לח ט י מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף א:

דף ק עמוד אעריכה

לט א ב ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף ב:

מ ה ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ט , וטור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף א:

מא ז מיי' פ"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה יא:

דף ק עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף א:

מג ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף ג:

מד ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד , ומיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף י , וטור ושו"ע אה"ע סי' כה סעיף ב:

מה ד טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א:

דף קא עמוד אעריכה

מו א ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ח , סמג לאוין מה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ג:

מז ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ד:

מח ד ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף א:

מט ו מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנ סעיף א:

דף קא עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף א:

דף קב עמוד אעריכה

נא א ב ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה י:

נב ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ב , [ וברב אלפס שבת פרק י"ז דף נד: ]:

נג ה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ב:

נד ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף א בהג"ה:

נה ח ט מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ל , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף יא:

דף קב עמוד בעריכה

נו א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה לא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מא:

נז ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף ה:

נח ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כה:

נט ה מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כו:

ס ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ו:

דף קג עמוד אעריכה

סא א מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ב:

סב ב ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יח , סמג עשין רכג:

סג ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טו:

דף קג עמוד בעריכה

סד א מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ט , סמג עשין קעג:

סה ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כד בהג"ה:

סו ג מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ו , סמג עשין סה:

סז ד ה מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ח:

דף קד עמוד אעריכה

סח א ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ג:

סט ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף י:

ע ה מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף א:

עא ו טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ד:

עב ז מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ה:

עג ח ט מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ו:

דף קד עמוד בעריכה

עד א ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ:

עה ג מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ג:

עו ד מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ו:

עז ה מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה טז:

דף קה עמוד אעריכה

עח א ב ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כג: