פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

כל אדם יש לו ארבע אמות ברשות הרבים שיכול לטלטל בהם. ומודדים לו באמה שלו. ואם אמתו קטנה -- נותנים לו ארבע אמות בינוניות של כל אדם שכל אחת מהן ששה טפחים. (ועיין לקמן סימן שצ"ו).

סעיף בעריכה

ארבע אמות שאמרו -- הן ואלכסונן, שנמצא שהם חמשה אמות ושלשה חומשין. ויש מי שאומר שמארבע אמות עד חמשה ושלש חומשים פטור אבל אסור.

סעיף געריכה

מותר לו לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים וליתנו לחבירו שאצלו בתוך ארבע אמותיו, וחבירו לחבירו שאצלו, אף על פי שהחפץ הולך כמה מילין ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציאנו חוץ מתחום שלו. ויש מי שאוסר. (ועיין לעיל סימן ש"א סעיף מ"ב).

סעיף דעריכה

היו שנים, מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה, כגון שיש ביניהם ו' אמות -- מביאין ואוכלין באמצע ובלבד שלא יוציא כל אחד מתוך שלו לתוך של חבירו.

היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהם כגון שבין שנים החיצונים שמנה אמות -- האמצעי מותר עם כל אחד מהחיצונים במה שארבע אמותיו מובלעים בתוך שלו, ושנים החיצונים אסורים אסורים זה עם זה.

סעיף העריכה

אסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות, ואפילו בין השמשות ואפילו בכרמלית.