עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ט

דף עה עמוד א עריכה

א ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"א, סמ"ג עשין קיב:


דף עה עמוד ב עריכה

-- אין --

דף עו עמוד א עריכה

ב א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ו':

ג ב מיי' פ"ב מהל' נערה בתולה הלכה י"ז, סמ"ג לאוין פה, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ה' בהג"ה:

ד ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ט':


דף עו עמוד ב עריכה

ה א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ה, סמ"ג לאוין פה, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ג':

ו ב מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה י"ט:

ז ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ה:

ח ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

ט ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח' ועי"ש במגיד משנה:

י ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה א', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ב, סמ"ג עשין יב:

יא ז מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א':

יב ח מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה א' והלכה ט:

יג ט י מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י':

יד כ מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ד':

טו ל מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה י"ב, סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ג סעיף ה':


דף עז עמוד א עריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י':

יז ב מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ט':

יח ג ד מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י':

יט ה מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ט':


דף עז עמוד ב עריכה

כ א ב מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י"א:

כא ג ד מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י"ב:

כב ה מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה ב':

כג ו מיי' פי"ב מהל' פרה אדומה הלכה ג':

כד ז ח ט מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י"ג:


דף עח עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ו', סמ"ג לאוין קסג:

כו ב מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ח':

כז ג ד מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ז':

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ט':

כט ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

ל ח ט מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ז':

לא י כ מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ז':

לב ל מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ח':

לג מ מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ג' והלכה ה:


דף עח עמוד ב עריכה

לד א ב מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ג':

לה ג מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ב':


דף עט עמוד א עריכה

לו א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ב', סמ"ג לאוין קסא:

לז ב ב מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה א' ועיין בכסף משנה:


דף עט עמוד ב עריכה

לח א מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה א', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ח סעיף א':

לט ב מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה י"ג, ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ה', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ג סעיף ד':

מ ג מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ז', מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג לאוין קסג:

מא ד מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ו':

מב ה ו מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ז', מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ז', סמ"ג לאוין קסג:

מג ז מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה י':


דף פ עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ו', סמ"ג לאוין קסג:

מה ב מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה י':

מו ג ד מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה י"א והלכה יב:

מז ה מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה י"א, ומיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה י"ב והלכה יג:


דף פ עמוד ב עריכה

מח א מיי' פ"ז מהל' עכו"ם הלכה י"ד, סמ"ג לאוין מה, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף י"א:

מט ב מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה י"ב:

נ ג מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ב':


דף פא עמוד א עריכה

נא א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"א, סמ"ג עשה שמ[1], טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י':

נב ב ג ד מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין צט:


דף פא עמוד ב עריכה

נג א ב ג מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין קה:

נד ד מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ה':

נה ה מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ד':

נו ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ח', סמ"ג לאוין קסג:

נז י מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ח', ומיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג לאוין קסג ולאו קה:

נח כ מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קה:

נט ל מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ו', ומיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמ"ג שם ולאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ד' בהג"ה:

ס מ מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ב', סמ"ג עשין קה:

סא נ מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמ"ג לאוין סט:

סב ס מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קה:


דף פב עמוד א עריכה

סג א מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמ"ג לאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף ב':

סד ב ג מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף ב':

סה ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמ"ג לאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף א':

סו ה ו מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ד':

סז ז מיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ג', סמ"ג עשין ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"א:


דף פב עמוד ב עריכה

סח א מיי' פי"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו':


דף פג עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה':

ע ב ג ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה י' ועיין בכסף משנה:

עא ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ט:

עב ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א', סמ"ג לאוין רכז:

עג ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ד':

עד ח מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמ"ג לאוין שט:

עה ט מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמ"ג לאוין סו:

עו י מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ד':

עז כ מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ד', סמ"ג עשין קעג:

עח ל עיין בכסף משנה בפרק ד' מהלכות ביאת מקדש הלכה ד וצ"ע, סמ"ג לאוין סו:

עט מ מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמ"ג עשין קעה:

פ נ מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמ"ג לאוין ש:

פא ס מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ח', סמ"ג לאוין עג:

פב ע מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

פג פ מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ח', סמ"ג לאוין שג:

פד צ מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה י"ז, סמ"ג לאוין שט:

פה ק מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ב', סמ"ג לאוין שז:

פו ר מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג', סמ"ג עשין רי ולאוין שמב:

פז ש מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א', סמ"ג לאוין רנז:


דף פג עמוד ב עריכה

-- אין --

דף פד עמוד א עריכה

-- אין --

  1. ^ ברור שנפל כאן טעות. ולכאורה צ"ל סמ"ג עשה קיג - ויקיעורך