עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ט

דף עה עמוד אעריכה

א ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יא , סמ"ג עשין קיב:


דף עה עמוד בעריכה

-- אין --

דף עו עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ו:

ג ב מיי' פ"ב מהל' נערה בתולה הלכה יז , סמ"ג לאוין פה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעז סעיף ה בהג"ה:

ד ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ט:


דף עו עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כה , סמ"ג לאוין פה , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ג:

ו ב מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יט:

ז ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כה:

ח ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

ט ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ח ועי"ש במגיד משנה:

י ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה א , ומיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יב , סמ"ג עשין יב:

יא ז מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א:

יב ח מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה א והלכה ט:

יג ט י מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י:

יד כ מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ד:

טו ל מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה יב , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שפג סעיף ה:


דף עז עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י:

יז ב מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ט:

יח ג ד מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה י:

יט ה מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה ט:


דף עז עמוד בעריכה

כ א ב מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה יא:

כא ג ד מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה יב:

כב ה מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה ב:

כג ו מיי' פ"יב מהל' פרה אדומה הלכה ג:

כד ז ח ט מיי' פ"ג מהל' רוצח הלכה יג:


דף עח עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ו , סמ"ג לאוין קסג:

כו ב מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ח:

כז ג ד מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ז:

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ט:

כט ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

ל ח ט מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ז:

לא י כ מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ז:

לב ל מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ח:

לג מ מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ג והלכה ה:


דף עח עמוד בעריכה

לד א ב מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ג:

לה ג מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ב:


דף עט עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ב , סמ"ג לאוין קסא:

לז ב ב מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה א ועיין בכסף משנה:


דף עט עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה א , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שעח סעיף א:

לט ב מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה יג , ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ה , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכג סעיף ד:

מ ג מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ז , מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג לאוין קסג:

מא ד מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ו:

מב ה ו מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ז , מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ז , סמ"ג לאוין קסג:

מג ז מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה י:


דף פ עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ו , סמ"ג לאוין קסג:

מה ב מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה י:

מו ג ד מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה יא והלכה יב:

מז ה מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה יא , ומיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה יב והלכה יג:


דף פ עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"ז מהל' עכו"ם הלכה יד , סמ"ג לאוין מה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף יא:

מט ב מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה יב:

נ ג מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ב:


דף פא עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה יא , סמ"ג עשה שמ‏[1] , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ סעיף י:

נב ב ג ד מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין צט:


דף פא עמוד בעריכה

נג א ב ג מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין קה:

נד ד מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ה:

נה ה מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ד:

נו ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ח , סמ"ג לאוין קסג:

נז י מיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה ח , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג לאוין קסג ולאו קה:

נח כ מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קה:

נט ל מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ו , ומיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמ"ג שם ולאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ד בהג"ה:

ס מ מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמ"ג עשין קה:

סא נ מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין סט:

סב ס מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קה:


דף פב עמוד אעריכה

סג א מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמ"ג לאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף ב:

סד ב ג מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף ב:

סה ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמ"ג לאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף א:

סו ה ו מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ד:

סז ז מיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ג , סמ"ג עשין ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יא:


דף פב עמוד בעריכה

סח א מיי' פ"יט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:


דף פג עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה:

ע ב ג ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה י ועיין בכסף משנה:

עא ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יט:

עב ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א , סמ"ג לאוין רכז:

עג ז מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ד:

עד ח מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין שט:

עה ט מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין סו:

עו י מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ד:

עז כ מיי' פ"י מהל' כלי מקדש הלכה ד , סמ"ג עשין קעג:

עח ל עיין בכסף משנה בפרק ד' מהלכות ביאת מקדש הלכה ד וצ"ע , סמ"ג לאוין סו:

עט מ מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג עשין קעה:

פ נ מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמ"ג לאוין ש:

פא ס מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ח , סמ"ג לאוין עג:

פב ע מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

פג פ מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ח , סמ"ג לאוין שג:

פד צ מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יז , סמ"ג לאוין שט:

פה ק מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמ"ג לאוין שז:

פו ר מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג , סמ"ג עשין רי ולאוין שמב:

פז ש מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א , סמ"ג לאוין רנז:


דף פג עמוד בעריכה

-- אין --

דף פד עמוד אעריכה

-- אין --

  1. ^ ברור שנפל כאן טעות. ולכאורה צ"ל סמ"ג עשה קיג - ויקיעורך