סמ"ג לאו שמב

<< · סמ"ג · לאו · שמב · >>


מצות לאו שמב - לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים

שלא לאכול בשר תמים חוץ לירושלם, שנ' "לא תוכל לאכול בשעריך" וגו' "ובכורות בקרך". מכאן שכהן שאכל כזית בשר מבכור תמים חוץ לירושלם לוקה מהתורה. במכות [דף י"ז] אומר שמכאן אזהרה אף לזר שאכל את הבכור בין לפני זריקה בין לאחר זריקה.