עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' יג סעיף א:

ב ב ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח:

ג ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג:

ד ה מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ד:

ה ו מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו:

ו ז מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו והלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט והלכה י:

ז ח מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י , ומיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין לד, וסימן קפג:

ח ט מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה:

ט י מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף א:

י כ מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ו:

יא ל מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו:

יב מ נ ס ע מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

יג פ צ ק ר מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב:

יד ש מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א:

טו ת מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ד:

טז א* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג:

יז ב* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג , ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג:

יח ג* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א:


דף ב עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג ומיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה י:

כ ב מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' ג סעיף ב:

כא ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' ג סעיף א:

כב ד מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף א:


דף ג עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ז , ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג עשין סז וסימן צז , טור ושו"ע חו"מ סי' א סעיף א:


דף ג עמוד בעריכה

--- אין ---

דף ד עמוד אעריכה

כד א ב מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

כה ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ב:

כו ד מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה א:


דף ד עמוד בעריכה

כז א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה א , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ב:

כח ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמ"ג עשין רכז:


דף ה עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' ג סעיף ב ועיין בהג"ה:

ל ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ב:

לא ג מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב ופ"ה שם , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' ג סעיף ב:

לב ד מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ב:

לג ה מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה יד:

לד ו מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה יג:

לה ז ח מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה יד:

לו ט מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' בכורות הלכה א:


דף ה עמוד בעריכה

לז א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ט:

לח ב מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

לט ג ד מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הלכה י ועיין בהשגות:

מ ה ו מיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ב והלכה ג' , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ד:

    (ו) מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ח וט':

מא ז מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ז:


דף ו עמוד אעריכה

מב א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ג:

מג ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף א:

מד ג מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' כה סעיף ב:

מה ד ה מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ז:


דף ו עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ב:

מז ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יט וע"ש בכסף משנה , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצו סעיף א:

מח ג מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ב:

מט ד מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף א:

נ ה מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף כב בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ז:

נא ו מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין קז , ולאוין רז ורח' , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ב:

נב ז מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף ד בהג"ה וסעיף ה:

נג ח מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ג , ומיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:


דף ז עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"כב מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' יב סעיף ב:

נה ב מיי' פ"ג מהל' תלמוד תורה הלכה ה , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יט:

נו ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה:

נז ד ה ו מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ח והלכה ט' , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ב:


דף ז עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:

נט ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף א:

ס ג ד מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח:

סא ה מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף א:

סב ו מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ד:

סג ז מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ז והלכה י' , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף ה וסעיף ח:

סד ח מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' י סעיף ד:


דף ח עמוד אעריכה

סה א מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ז:

סו ב מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף א:

סז ג ד מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ב והלכה ג , סמ"ג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ד:

סח ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קצב סעיף א:

סט ו ז מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' יא סעיף ב:

ע ח מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צו:

עא ט מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג:


דף ח עמוד בעריכה

עב א ב מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ב וע"ש בכסף משנה:


דף ט עמוד אעריכה

עג א ב ג מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ג והלכה ד , סמ"ג לאוין ריג , טור ושו"ע חו"מ סי' לו סעיף א:


דף ט עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה י:

עה ב ג מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף כז , [וברב אלפס פ"ג דמכילתין דף רסא]:


דף י עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב:

עז ב ג מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה י:

עח ד מיי' פ"יב מהל' עדות הלכה ב:

עט ה מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ח:

פ ו מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ט:

פא ז מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג לאוין קצט:

פב ח מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג לאוין קצט:


דף י עמוד בעריכה

פג א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח:

פד ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט:

פה ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י:

פו ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט:


דף יא עמוד אעריכה

פז א ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י והלכה יב:

פח ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ה:

פט ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו:

צ ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ז:

צא ו מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ח:

צב ז מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יז:


דף יא עמוד בעריכה

צג א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב ועיין בהשגות הרמ"ה:

צד ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ד:

צה ג ד ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יב:

צו ו מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח:

צז ז מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה טו:


דף יב עמוד אעריכה

צח א ב ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יג:

צט ד ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה טו:

ק ו מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יז:

קא ז מיי' שם:


דף יב עמוד בעריכה

קב א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יח:

קג ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה טו:

קד ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

קה ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו:

קו ה מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יח:

קז ו מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יח , ומיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יד:

קח ז מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח , (ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג):

קט ח מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יד:

קי ט טור ושו"ע או"ח סי' תכט סעיף א:

קיא י מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב:


דף יג עמוד אעריכה

--- אין ---

דף יג עמוד בעריכה

קיב א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א:

קיג ב מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י:

קיד ג מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג:

קטו ד מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ב:


דף יד עמוד אעריכה

קטז א מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה יב:

קיז ב ג מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ו:

קיח ד ה מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה , ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א , סמ"ג עשין מז:

קיט ו ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א:


דף יד עמוד בעריכה

קכ א מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ז:

קכא ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב:

קכב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ב , סמ"ג עשין קלב:


דף טו עמוד אעריכה

קכג א ב מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב:

קכד ג מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ט , סמ"ג עשין קכח:

קכה ד ה מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י:

קכו ו ז מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ב ועיי"ש:

קכז ח מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה י:

קכח ט י מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב:


דף טו עמוד בעריכה

קכט א ב מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב:

קל ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א:

קלא ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה א , סמ"ג עשין כג:


דף טז עמוד אעריכה

קלב א ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ג:

קלג ג ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צו:


דף טז עמוד בעריכה

קלד א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א:

קלה ב ג מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה יב:

קלו ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צז:

קלז ה מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א:

קלח ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ד:


דף יז עמוד אעריכה

קלט א מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צז:

קמ ב מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין צז:

קמא ג מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף א וסעיף ב:

קמב ד מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב:

קמג ה מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה א:

קמד ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו:


דף יז עמוד בעריכה

קמה א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ה:

קמו ב מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה י:

קמז ג מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה כג: