שולחן ערוך יורה דעה רמב כב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו "למדתני רבינו כך וכך":

הגה: ואם רצה לעבור רק על איסור דרבנן אפ"ה צריך למחות בידו (ת"ה סי' מ"ג).
הרואה רבו עושה מעשה ויש להקשות על זה --

  • אם הוא איסור דאורייתא -- יקשה לו קודם המעשה,
  • ואם הוא איסור דרבנן -- יניחו לעשות המעשה ואח"כ יקשה לו, הואיל ואינו יודע ודאי שעובר אלא שיש לו להקשות על זה (תא"ו נתיב ב'):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(מא) אומר לו. דרך כבוד למדתני רבינו כך וכך:

(מב) צריך למחות בידו. הואיל וברור לו שעומד על האיסור ובת"ה שם מגמגם דאפילו בספק לו יש למחות בידו ומאי דאמרינן בפרק הדר (סוף דף ס"ז) באיסור דרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן היינו כשבא להורות הלכה למעשה ומסתמא מתיישב שפיר להורות כדת משא"כ כשרואה שרבו שולח יד לעשות דבר איסור וכן היה נראה עיקר אלא שהרב נמשך אחר מה שמסיק בת"ה שם דאין לדקדק כולי האי:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש