שולחן ערוך חושן משפט ח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

צריכים הדיינים לישב באימה וביראה בעטיפה ובכובד ראש ואסור להקל ראש ולישב לספר בדבר בטלה בב"ד ויראה הדיין כאילו חרב מונחת לו על צוארו וכאלו גיהנם פתוח לו מתחתיו וידע את מי הוא דן ולפני מי הוא דן ומי הוא עתיד להפרע ממנו אם נוטה מקו הדין וכל דיין שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלק מישראל וכל דיין שנוטל ממון מזה ונותנו לזה שלא כדין הקב"ה נוטל ממנו נפשות וכל דיין שדן דין אמת לאמתו אפי' שעה אחת כאילו תיקן כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל. (שמא יאמר הדיין מה לי לצרה הזאת תלמוד לומר "ועמכם בדבר המשפט" -- אין לדיין אלא מה שעיניו רואות) (טור):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

צריכין הדיינים לישב באימה כו':    מפני כבוד השכינה ששרויה ביניהם כמ"ש אלקים נצב בעדת אל:

כאלו חרב כו':    ה"ז עונש עולם הזה:

וכאלו גיהנם כו':    הרי עונש עולם הבא ושניהן דרשו ממ"ש בשיר השירים הנה מטתו שלשלמה (מקום שכינה של הקב"ה שהשלום שלו) ששים גבורים סביב לה (הם ס' רבוא מישראל) כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על יריכו מפחד בלילות ואחוזי חרב ר"ל שאוחזין בידם נגד צוארם מפחד בלילות היינו גיהנם שנדמה ללילות ועפ"ר:

וידע את מי הוא דן:    יהא דומה לו כאלו דן להקב"ה כמ"ש (בד"ה ב' כ') ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לאלקים:

ולפני מי הוא דן:    היינו שהש"י אתם במשפט כמ"ש אלקים נצב בעדת אל:

הוא. עתיד ליפרע ממנו:    כמ"ש בקרב אלקים ישפוט כלומר אלקים הנזכר ברישא דקרא אלקים נצב כו' ישפוט בקרב אלקים הם הדינים להפרע מהן:

שתסתלק מישראל:    כמ"ש משוד עניים מאנקת אביוני' עתה אקום יאמר ה':

נוטל ממנו נפשו':    כמ"ש וקבע את קובעיהם נפש:

שדן דין אמת לאמתו:    פי' שדן האמת לפי שעתו פעמים בד"ת פעמים לפי השעה למגדר מילתא ועד"ר בר"ס א' מ"ש עוד מזה פירושי' אחרי':

כאילו תיקן כל העול':    דכשיראו בני אדם דיש דין ומשפט ימנעו מלעשות רע ולמדו ממ"ש ויעמוד העם על משה מהבק' עדהערב וכמ"ש בפרישה בר"ס א' ע"ש:

וגורם לשכינה שתשרה:    כמ"ש אלקים נצב בעדת אל:

ש"ך - שפתי כהן

(ג) שדן דין אמת לאמתו. עיין בתוספות פ"ק דמגלה דף ט"ו וב"י ר"ס א' ובסי' ט"ו מ"ש בשם הרשב"א ובחידושי אגדות מהרש"א פ"ק דב"ב מ"ש על ב"י בזה:


ט"ז

באר היטב

(ג) באימה:    מפני כבוד השכינ' כמ"ש אלהים נצב בעדת אל.

(ד) דן:    יהא דומ' לו כאילו דן להקב"ה כמ"ש כי לא לאדם כו' סמ"ע.

(ה) לאמתו:    פי' שדן האמת לפי שעתו פעמים בדין תור' פעמים לפי השע' למגדר מלתא כ"כ הסמ"ע וע' בב"ח ובדריש' עוד פירושים אחרים בזה.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש