פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ד ד

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנדחת שנאמר באחד שעריך ולא ירושלים נעשית עיר הנדחת לפי שלא נתחלקה לשבטים ואין עושין עיר הנדחת בספר כדי שלא יכנסו עובדי כוכבים ויחריבו את ארץ ישראל ואין בית דין אחד עושה שלש עיירות הנדחות זו בצד זו אבל אם היו מרוחקות עושה.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנדחת - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות לא ידעתי מאין לו זה ולא נאמר בגמרא אלא על ירושלים אבל כל ערי מקלט השבטים נתנו אותם מחלקיהם.

ואין בית דין אחד עושה שלוש עיירות הנדחות זו בצד זו אבל אם היו מרוחקות עושה - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות כל זה שיבוש לעולם אין עושין שלוש עיירות נדחות לא בבית דין אחד ולא בשלוש לא במקום אחד ולא מרוחקות אלא יהודה וגליל.