עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ו

דף נז עמוד א עריכה

א א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ו', ומיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, וסמג עשין רמח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ב':

ב ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י' וסעיף יח:

ג ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ג':

ד ה ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ז' והלכה י, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ב':

דף נז עמוד ב עריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ה', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ד':

ו ב (מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ד), טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

ז ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

ח ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ג':

ט ה מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ', סמג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף י"ד:

י ו מיי' פי"ג מהל' טומאת צרעת הלכה א':

דף נח עמוד א עריכה

יא א ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ח [ועיין במ"מ], סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ד"ש סעיף א' בהג"ה:

יב ג מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט':

יג ד מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ח':

יד ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ה סעיף י"ב:

טו ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ח, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ד"ש סעיף א' בהג"ה:

טז ז מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ו':

דף נח עמוד ב עריכה

יז א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י"ב:

יח ב מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ז':

יט ג מיי' פי"ב מהל' פרה הלכה ט':

דף נט עמוד א עריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח':

כא ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ד':

דף נט עמוד ב עריכה

כב א ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ה':

כג ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ב', סמג לאוין כה:

כד ד טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ל"ו:

כה ה טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ו':

כז ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ח':

דף ס עמוד א עריכה

כז א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט':

כח ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ב':

כט ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ו':

דף ס עמוד ב עריכה

ל א טוש"ע א"ח סי' תקטז סעיף ג:

לא ב ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ב':

דף סא עמוד א עריכה

לב א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ד':

לד ג טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ה':

לה ד טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף י':

לו ה מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

לז ו ז ח מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ה:

דף סא עמוד ב עריכה

לח א מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ה:

לט ב מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו', סמג לאוין ג:

דף סב עמוד א עריכה

מ א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ו':

מא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ז, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ג סעיף ה':

(מא) (ב) [ מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ב וסעיף נב ]:

מב ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט' וסעיף י, וטור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ח' וסעיף ט:

מג ה מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"א:

(מג) (ה) [ מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ב ]:

מד ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ג':

מה ז ח מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"א:

דף סב עמוד ב עריכה

מו א טור ושו"ע או"ח סי' רמ"א:

מז ב ג מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף ט':

מח ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

דף סג עמוד א עריכה

מט א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

נ ב מיי' פי"ב מהל' מלכים הלכה ב':

נא ג מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז':

נב ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף ו':

נג ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה א' והלכה ב:

נד ו מיי' פי"א מהל' רוצח הלכה ד':

דף סג עמוד ב עריכה

נה א מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ה' והלכה ו, ומיי' פ"ט מהל' כלים הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

נו ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה א', סמג עשין קעג:

נז ג מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י"א, ומיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א':

דף סד עמוד א עריכה

נח א ב ג ד מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י"ב:

דף סד עמוד ב עריכה

נט א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

ס ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ד:

סא ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

סב ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ד:

סג ה מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ח:

סד ו מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף ט':

סה ז מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ג', ומיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ז סעיף א':

דף סה עמוד א עריכה

סו א ב ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

סז ה ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ב:

סח ז מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ח:

סט ח מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ':

ע ט מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"א:

עא י מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ל"ג והלכה לד:

עב כ מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ':

עג ל מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ח', סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף ב':

דף סה עמוד ב עריכה

עד א ב מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה י"ג, סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף ב':

עה ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ב:

עו ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ג:

דף סו עמוד א עריכה

עז א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ו:

עח ב טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ז:

עט ג מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ח:

פ ד ה מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ט:

פא ו מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה ט"ז:

פב ז מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ז:

דף סו עמוד ב עריכה

פג א ב ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ':

פד ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ' וסעי' מג:

פה ה מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף מ"א:

פו ו ז מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל"א:

פז ח ט מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ד:

דף סז עמוד א עריכה

פח א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ח, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ג:

פט ב ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ז:

צ ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח', וסמג עשין רלה:

דף סז עמוד ב עריכה

צא א מיי' פי"א מהל' ע"ז הלכה ד', סמג לאוין נא, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ג':