עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ו

דף נז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , וסמג עשין רמח , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ב:

ב ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף י וסעיף יח:

ג ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ג:

ד ה ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ז והלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ב:

דף נז עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ה , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ד:

ו ב (מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יד) , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף טו:

ז ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף טו:

ח ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ג:

ט ה מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ , סמג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף יד:

י ו מיי' פ"יג מהל' טומאת צרעת הלכה א:

דף נח עמוד אעריכה

יא א ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יח [ועיין במ"מ] , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' דש סעיף א בהג"ה:

יב ג מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט:

יג ד מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ח:

יד ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יב:

טו ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' דש סעיף א בהג"ה:

טז ז מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ו:

דף נח עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה יב:

יח ב מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ז:

יט ג מיי' פ"יב מהל' פרה הלכה ט:

דף נט עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח:

כא ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ד:

דף נט עמוד בעריכה

כב א ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ה:

כג ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין כה:

כד ד טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף לו:

כה ה טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ו:

כז ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ח:

דף ס עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ט:

כח ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ב:

כט ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ו:

דף ס עמוד בעריכה

ל א טוש"ע א"ח סי' תקטז סעיף ג:

לא ב ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ב:

דף סא עמוד אעריכה

לב א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ז:

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ד:

לד ג טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ה:

לה ד טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף י:

לו ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ז:

לז ו ז ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כה:

דף סא עמוד בעריכה

לח א מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כה:

לט ב מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג לאוין ג:

דף סב עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפב סעיף ו:

מא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יז , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף ה:

(מא) (ב) [ מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מב וסעיף נב ]:

מב ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ד והלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף ט וסעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ח וסעיף ט:

מג ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כא:

(מג) (ה) [ מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מב ]:

מד ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ג:

מה ז ח מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יא:

דף סב עמוד בעריכה

מו א טור ושו"ע או"ח סי' רמא:

מז ב ג מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ט:

מח ד מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

דף סג עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף ז:

נ ב מיי' פ"יב מהל' מלכים הלכה ב:

נא ג מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז:

נב ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף ו:

נג ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה א והלכה ב:

נד ו מיי' פ"יא מהל' רוצח הלכה ד:

דף סג עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ה והלכה ו , ומיי' פ"ט מהל' כלים הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף טו:

נו ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה א , סמג עשין קעג:

נז ג מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יא , ומיי' פ"כב מהל' כלים הלכה א:

דף סד עמוד אעריכה

נח א ב ג ד מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יב:

דף סד עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

ס ב מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יד:

סא ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף טו:

סב ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יד:

סג ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יח:

סד ו מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף ט:

סה ז מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ג , ומיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קצה סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצז סעיף א:

דף סה עמוד אעריכה

סו א ב ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף טו:

סז ה ו מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף יב:

סח ז מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כח:

סט ח מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כ:

ע ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כא:

עא י מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף לג והלכה לד:

עב כ מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כ:

עג ל מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף ב:

דף סה עמוד בעריכה

עד א ב מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יג , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף ב:

עה ג ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כב:

עו ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כג:

דף סו עמוד אעריכה

עז א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף טו:

עח ב טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף טז:

עט ג מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה יח:

פ ד ה מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה יט:

פא ו מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה טז:

פב ז מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה יז:

דף סו עמוד בעריכה

פג א ב ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כ:

פד ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מ וסעי' מג:

פה ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מא:

פו ו ז מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לא:

פז ח ט מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שג סעיף כד:

דף סז עמוד אעריכה

פח א מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כג:

פט ב ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף כז:

צ ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח , וסמג עשין רלה:

דף סז עמוד בעריכה

צא א מיי' פ"יא מהל' ע"ז הלכה ד , סמג לאוין נא , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ג: