פתיחת התפריט הראשי

דף נז עמוד אעריכה

דף נז עמוד בעריכה

דף נח עמוד אעריכה

דף נח עמוד בעריכה

דף נט עמוד אעריכה

דף נט עמוד בעריכה

דף ס עמוד אעריכה

דף ס עמוד בעריכה

ל א טוש"ע א"ח סי' תקטז סעיף ג:

לא ב ג מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה ב:

דף סא עמוד אעריכה

דף סא עמוד בעריכה

דף סב עמוד אעריכה

דף סב עמוד בעריכה

דף סג עמוד אעריכה

דף סג עמוד בעריכה

דף סד עמוד אעריכה

דף סד עמוד בעריכה

דף סה עמוד אעריכה

דף סה עמוד בעריכה

דף סו עמוד אעריכה

דף סו עמוד בעריכה

דף סז עמוד אעריכה

דף סז עמוד בעריכה