שולחן ערוך אורח חיים ד י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נוטל כלי של מיםמ ביד ימינו ונותנוכב ליד שמאלו, כדי שיריקו מים על ימינו תחילה.

מפרשים

באר הגולה

(מ) נוטל כלי — זוהר פרשת מקץ על פסוק "ויכר יוסף את אחיו".ט"ז

(ו) כדי שיריק כו' — כדי שיתגבר ימין שהוא חסד על שמאל שהוא דין.

מגן אברהם

באר היטב

שערי תשובה

ביאור הגר"א

נוטל כו' — שם קצ"ח ב', דבעי ליה לבר נש לנטלא ימינא בשמאלא. אלא דבח"ב קנ"ד ב' אמר: מאן דנטיל מיא בידא ימינא במנא קדמאה לארקא מיא בשמאלא כו'. ופירש בית יוסף, דרוצה לומר ליתן הכלי מימין לשמאל.

משנה ברורה

(כב) ונותנו – כדי שיתגבר ימין שהוא חסד על שמאל שהוא דין. וגם באיטר אזלינן בתר ימין דעלמא.

ביאור הלכה

כף החיים

(לד) סעיף יו"ד: נוטל כלי מים ביד ימינו וכו' — והוא הדין בנטילת ידיים לסעודה, כמבואר בזוהר חדש במדרש רות דף קכ"ב ע"ד ודף קכ"ג ע"ב תליתאה וכו', יע"ש. יפה ללב ח"ג אות ב'. וכן כתב מחצית השקל ריש סימן קנ"ח. בן איש חי פרשת שמיני אות ד'.

(לה) שם: נוטל מים ביד ימינו וכו' — מסתברא דאיטר נמי ודאי צריך לעשות כן, דבתר ימין ושמאל דעלמא אזלינן, לא בתר דידיה. אשל אברהם סימן קנ"ח אות א', וכן כתב עמודי השלחן על קיצור השולחן ערוך סימן ב' אות ב'.

(לו) כתב רמ"א דף שכ"ה, דאם אחר מערה על ידיו, יערה מימין לימין, עד כאן. וטעם דימין, שהוא רחמים. אליה רבה אות ה'.


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן