שולחן ערוך אורח חיים שג יד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יוצאת בחוטי שער בין שהם עשוים משערה או משער חברתה ואפילו משער בהמה ובלבד שלא תצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה:

מפרשים

ט"ז

ילדה בשל זקינה. דמחכו עלה ואתיא לשלופיה:

מגן אברהם

באר היטב

(ח) ובלבד:    דמחכו עלה ואתי' לשלופי.


משנה ברורה

(לו) בחוטי שער - שמהדקתן על ראשה ואין זה פאה נכרית המבואר לקמן בסי"ח דאסורה לצאת בה לר"ה דהתם יש בה משום תכשיט אבל הכא הוא רק חוטין בעלמא:

(לז) ואפילו משער בהמה - ולא אמרינן דמאיס ואתי למשלפא:

(לח) ובלבד שלא תצא וכו' - הטעם בכל זה משום דמחייכא עלה ואתיא לשלופי ולאתויי:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש