פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קצח ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אלו הדברים שחוצצין, חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכין בהם השיער בראש, לא תטבול בהם עד שתרפם, ואם הם בתוך קליעת שערה אינו מועיל בהם רפיון. ואם הם כרוכים בשאר מקומות בגוף, לא תטבול בהם עד שתרפם, חוץ מאם הם כרוכים בצואר, שאינם חוצצין, לפי שאינה מהדקן, אבל קטלא, שהיא רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב צוארה, חוצצת, מפני שחונקת עצמה בחוזק כדי שיהיה בשרה בולט ותראה בעלת בשר, ומתוך שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה (רש"י):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) שאינה מהדקן. שלא תהא חונקת עצמה:


(ד) קטלא. האל"ז באנ"ד בל"א:באר היטב

(ב) צמר:    לפי שמקפדת להסירן בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו שם המים וכיון דאיכא זימנא דמקפדת חוצץ לעולם. ט"ז.


(ג) מהדקן:    שלא תהא חונקת עצמה וקטלא הוא שקורין האל"ז באנ"ד בל"א.▲ חזור לראש